Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II SA 1992/83 - Postanowienie NSA z 1984-01-10

, to jednak z podobnymi sformułowaniami przepisów mamy do czynienia w takich działach prawa administracyjnego, jak np. prawo budowlane /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r...
. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. , Jednakże kwestia charakteru prawnego odmowy przyjęcia na aplikację sądową pozaetatową nie ma decydującego znaczenia...

SA/Rz 1852/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Szczególne uprawnienia powinni również posiadać niektórzy urzędnicy...
i terminu wniesienia odwołania. W decyzji organu I instancji podano, że rozwiązanie z nią stosunku pracy nastąpiło z mocy prawa i decyzja jest natychmiast wykonalna...

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

przy tym, iż nie świadczyła żadnych usług remontowo-budowlanych poza tymi, za które płatności były księgowane przez bank., Wypowiadając się w zakresie zebranego materiału dowodowego, w piśmie...
dokumentujących wykonanie usług budowlanych. Powyższy akt oskarżenia obejmuje sfałszowania pełnomocnictwa z dnia 21 czerwca 1999r. oraz poszczególnych deklaracji VAT- 7., Organ...

II SA/Rz 1199/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-24

, a na naczepach o podanych przez niego numerach znajdował się inny towar w postaci wapna budowlanego. Doprowadziło to do narażenia interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej...
służbą wiążą sią szczególne obowiązki, w tym w zakresie przestrzegania obowiązującego prawa, ale też instrukcji wewnętrznych określających zasady wykonywania czynności...

OSK 357/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

w Przedsiębiorstwie Instalacyjno-Budowlanym 'E.' w S., a zamiast tego sporządził nową wersję protokołu z kontroli zakładu, w którym pieczątkę i podpis pracodawcy skopiował...
prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i jego niewłaściwe zastosowanie a w szczególności rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej...

U 15/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-10-26

określonych przepisami prawa /art. 1/, zaś działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celu zarobkowym i na własny...
z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /t.j. Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 ze zm./., III., Postępowanie - w części zaskarżonego przepisu par. 1 ust. 5...