Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Lu 146/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym samorządu gminnego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych. Powyższa informacja została w dniu 15...
zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym samorządu gminnego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych., Trzeba przy tym zwrócić uwagę...

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

architektoniczno-budowlanej gminom, zastrzeżono, iż nie dotyczy to spraw w których inwestorem jest gmina /art. 82a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2000...
W sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, która jest własnością miasta na prawach powiatu, prezydent tego miasta jako organ wykonawczy miasta i reprezentujący...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

prawa własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie 2. zasądza...
na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości. Wyrok ów...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Wykorzystanie mienia komunalnego polega...
mającą inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą) i pobieraniu z niego bezpośrednich lub pośrednich pożytków i innych przychodów., W niniejszej...

III SA/Lu 642/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

systemu prawnego, definicję działalności gospodarczej należy zaczerpnąć z obowiązującej wówczas ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz...
. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa...

III SA/Lu 641/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-09

systemu prawnego, definicję działalności gospodarczej należy zaczerpnąć z obowiązującej wówczas ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz...
. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa...

II OSK 430/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

naruszenie:, 1) przepisów prawa materialnego - art. 1 ust. 2 pkt 1, art. 6 i art. 7 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
ekonomicznych przestrzeni, prawa własności oraz zasad ładu urbanistycznego i bezpodstawne pozbawienie właścicieli działek prawa ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującym...

III SA/Lu 140/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana...
z mandatu radnego., Czyni tę powinność i prosi o załatwienie sprawy zgodnie z prawem., Wniosek ten rozpatrywany był na sesji Rady Gminy w dniu [...] 2005 r., gdzie podjęto...

III SA/Lu 320/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-13

', jednak zdaniem Wojewody znajduje tu zastosowanie definicja z ustawy z dnia 19 listopada 1999r. -Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r., nr 101, poz. 1178 ze zm.), zgodnie...
z którą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych...

II OSK 2896/12 - Wyrok NSA z 2013-01-10

, poz. 1447 ze zm.), który stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie...
przed sądem, wygasł Jego mandat z mocy prawa. Rada Miejska w Szczecinku wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 190 ust. 2 ww. ustawy nie podjęła uchwały w sprawie...
1   Następne >   2