Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 637/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-29

zaświadczenia potwierdzającego fakt wykonywania przez J. G. przymusowego zatrudnienia w wydzielonym batalionie budowlanym., W dniu [...] r. J. G. złożył do Wojskowego...
budowlanych Armii R. w kolejno następujących po sobie jednostkach: [...] Batalionie Wojskowo - Budowlanym, [...] Odrębnej Rocie Wojskowo - Budowlanej, [...] Odrębnym Batalionie...

III SA/Lu 325/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-09

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami ( Dz. U. z 1994 r. Nr 136, poz. 707...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym podczas pełnienia służby wojskowej w okresie...

III SA/Łd 276/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-10

, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.)., Jak wynika z załączonych akt administracyjnych, J. S. złożył...
wojskową w 16 Batalionie Budowy Lotnisk w latach 1968-1970, natomiast zaświadczenia potwierdzające przymusowe zatrudnienie w batalionach budowlanych wydaje się osobom...

II SA/Lu 945/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-14

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2/ osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu...
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi...

III SA/Gd 39/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-04-09

bieżącego roku podjął pracę jako spawacz i wyjeżdża za granicę dwa razy w miesiącu na 3 do 5 dni. Przedtem pracował w G. i B. jako robotnik budowlany., Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Sądy administracyjne zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153...

OPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-01-19

wojskowej o zwolnieniu ze służby. Orzeczenia wojskowych komisji lekarskich są aktami stosowania wiedzy medycznej, a nie aktami stosowania prawa, i tym samym ich kontrola...
przez sąd administracyjny byłaby możliwa tylko na gruncie wiedzy medycznej, a nie co do zgodności z prawem, zwłaszcza że granice uznania administracyjnego przy wydawaniu...

III SA/Kr 401/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-24

m2, a różnica wynika prawdopodobnie z faktu przekazania na rzecz Gminy S drogi dojazdowej do posesji. Informacja taka została przekazana na podstawie projektu budowlanego...
na potrzeby Sił Zbrojnych, a samo odwołanie się przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do treści obowiązujących w Polsce przepisów prawa nie stanowi w ocenie potencjalnego...