Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II SA/Op 140/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-21

z tym - powołując się na stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lutego 2013 r., precyzujące zapisy ustawy Prawo budowlane - wyjaśniło...
przeprowadzoną ocenę wniosku, uznając ją za bezzasadną, opartą o nieaktualną interpretację Ministerstwa, która odnosiła się do przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązujących...

V SA/Wa 2100/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej: 'P.b.', 'Prawo budowlane') w związku z art. 140 ust. 2, art. 149...
obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen, przy czym chodziło o utrzymanie obiektów w rozumieniu art. 61 ustawy Prawo budowlane...

V SA/Wa 858/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-21

z naruszenia przepisów Prawa budowlanego, a nie z przyczyn losowych czy nagłych., Minister Finansów stanął na stanowisku, iż sytuacja materialna i rodzinna Skarżącej...
a następnie ich wznowieniu wobec uzyskania stosownych pozwoleń budowlanych. Do opłaty tej stosuje się przepisy o karach przewidziane prawem budowlanym, w tym przepisy...

I SA/Bk 465/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-07-26

. nr [...]zarzucając naruszenie prawa poprzez błędną i niewłaściwą wykładnię art. 3 pkt 7a w związku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r...
o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia Samorządu Województwa P. jako naruszającego przytoczone przepisy Prawa budowlanego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia...

III SA/Gl 1057/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Następnie powołując się na treść art. 41 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118...
podjęcia prac budowlanych rozumianych jako roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego. Chodzi zatem o budowę, a także prace polegające na przebudowie...

I SA/Bd 603/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-10

w ustawie Prawo budowlane'., Odnosząc się natomiast do nieprzedstawienia przez beneficjenta w trakcie kontroli prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z klauzulą ostateczności...
wskazanym w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu, we wniosku, o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona...

V SA/Wa 17/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-09

się czynność polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku. Definicja przebudowy zawarta jest bowiem w przepisach prawa budowlanego i rozumie się przez nią również zmianę...
prawa budowlanego, gdyż żaden przepis nie wskazuje, aby w dniu złożenia wniosku budynek podlegający przebudowie miał charakter mieszkalny. Na zakończenie wskazała...

II SA/Bk 635/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-15

w przepisach prawa budowlanego. Skoro bowiem prawodawca nie podaje w ustawie o dodatkach mieszkaniowych definicji legalnej lokalu mieszkalnego to znaczenie tego pojęcia...
i art. 71 ustawy Prawo budowlane. Dopóty dopóki jednak taka zmiana nie zostanie dokonana to lokal nie może być uznany za mieszkalny dla potrzeb postępowania w przedmiocie...

III SA/Lu 239/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-23

nie zgłosił sprzeciwu do użytkowania, co jest zgodną z art. 54 prawa budowlanego formą załatwienia sprawy i umożliwia przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego...
. Jest to tzw. milcząca zgoda organu nadzoru budowlanego, w przypadku, gdy nie ma on zastrzeżeń do wzniesionego obiektu (zob. R. Dziewiński, P. Ziemski - Prawo budowlane. Komentarz, Dom...

V SA/Wa 831/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-29

jest konsekwencją działań strony, wynikających z naruszenia przepisów Prawa budowlanego, a nie z przyczyn losowych czy nagłych., W skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu...
. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.) do opłat legalizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie natomiast...
1   Następne >   +2   +5   10