Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FSK 57/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane' lub. 'u.P.b.'), dokonaną ustawą z dnia 20 maja 2016 r...
bowiem tylko do prawa budowlanego, ale już nie do ustawy o inwestycjach., W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 kwietnia 2017 r., organ interpretacyjny...

I SA/Gd 1322/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

przedstawioną w art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. oraz w art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w obecnie...
obowiązującym brzmieniu wnioskodawca zwrócił uwagę, że definicja przedstawiona w Prawie budowlanym została zmieniona na podstawie art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r...

II FSK 61/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane' lub. 'u.P.b.') stanowi całość elektrowni...
u.i.e.w. Wymieniona ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy tych obiektów, ale też jej przepisy dokonują zmiany prawa budowlanego. Dla prawidłowego...

II FSK 183/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm., zwana dalej: 'u.p.o.l.'), w zw. z art. 3 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...
ze zm., dalej zwana: 'Prawo budowlane') poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że od 1 stycznia 2017 r. cała elektrownia wiatrowa...

I SA/Gd 1267/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-19

i art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej jako u.p.b.'). Spółka zwróciła...
'), która weszła w życie 16 lipca 2016 r., dokonano zmiany treści art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Zauważono, że obecne brzmienie definicji budowli jest identyczne jak przed 26...

I SA/Łd 731/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-21

(m.in. w związku z przepisami prawa budowlanego) uznano je za niezasadne, ponieważ nie jest możliwe opodatkowanie podatkiem od nieruchomości przenośnego kontenera...
szeroko się odniósł do tej kwestii i uznał, że takie zwolnienie nie ma w tej sprawie miejsca., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. podniosło, że ustawa Prawo budowlane...

I SA/Kr 2179/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-25

-u.p.o.l.), art. 3 pkt 3, 3 a i 9 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 72§1 pkt 1, art. 75§2 i art. 233§1...
; naruszenie art. 3 pkt. 1 lit. b i art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, przez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że obiektami budowlanymi są urządzenia...

VII SA/Wa 3010/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

i art. 59g ust. 5 oraz art. 59f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
legalizacyjnej mogłoby skłonić nie tylko samego zainteresowanego, ale w szczególności lokalną społeczność do naruszeń przepisów prawa budowlanego. Nie można natomiast...

I SA/Wr 247/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-07-16

z załącznikiem do ustawy prawo budowlane w kategorii VIII umieszczono inne budowle, co potwierdza, że sporny dopalacz termiczny jest budowlą w całości, łącznie z urządzeniami...
z jego przeznaczeniem, czyli jest budowlą w świetle ustawy Prawo budowlane. Rozdzielenie urządzenia dopalacza z obiektu budowlanego jest sztuczne ze względu na uwarunkowania...

I SA/Wr 687/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-19

, będący tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało...
drewnianej nie jest trwale związany z gruntem i że stanowi tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn...
1   Następne >   +2   +5   +10   52