Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II SA/Kr 1012/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

art. 5 ust. 1 pkt 1. 3, 8 ustawy Prawo budowlane, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...
i zagospodarowaniu przestrzennym podał, że zarzut naruszenia kwestionowaną decyzją norm ustawy Prawo budowlane, przepisów wykonawczych do tej ustawy czy rozporządzenia Parlamentu...

II OZ 131/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

sprzeciwu A. P. w sprawie ze sprzeciwu A. P. i J. P. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego...
Wojewody [...] z dnia [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skarżący zarządzeniem...

I SA/Go 21/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

( dalej u.o.p.i.o.l. ) pojazdy specjalne zwolnione są z podatku od środków transportowych., Zdaniem organu analiza przepisów prawa materialnego, regulujących szczegółowe...
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym., Definicję pojazdu specjalnego zawiera art. 2 pkt 36 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą za pojazd specjalny uważa sie...

III SA/Po 239/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-03

. nie była taką działalnością. Ponadto wyjaśniono stronie, że przedmiotowa naczepa nie jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, czego dowodem...
dla celów podatkowych nie ma znaczenia, czy właściciel pojazdu go używa czy też nie, istotny jest fakt własności pojazdu., Z. Ł. skorzystał z prawa wniesienia skargi...

III SA/Po 238/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-03

. nie była taką działalnością. Ponadto wyjaśniono stronie, że przedmiotowa naczepa nie jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, czego dowodem...
dla celów podatkowych nie ma znaczenia, czy właściciel pojazdu go używa czy też nie, istotny jest fakt własności pojazdu., Z. Ł. skorzystał z prawa wniesienia skargi...

I SA/Gl 1195/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

za bezzasadny także zarzut przedawnienia, podnosząc że w tej sprawie zobowiązanie podatkowe nie powstaje na skutek doręczenia decyzji ustalającej, lecz z mocy prawa...
, który musi wystąpić, aby mogło powstać zobowiązanie. Ten rodzaj zobowiązań określa się jako powstające z mocy prawa. Podatnik może nawet nie wiedzieć, że obciążające...

III SA/Po 1364/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

oraz art. 187, art. 191, art. 210 Ordynacji podatkowej oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst...
pojazdu specjalnego zawartej w art. 2 ust. 36 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd (samochód lub przyczepa) przeznaczony do nauki jazdy jest przeznaczony do wykonywania...

III SA/Po 81/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-05

o podatkach i opłatach lokalnych poprzez bezzasadną odmowę zastosowania zwolnienia podatkowego, - art. 2 pkt. 36 w zw. z art. 81 ust. 8 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym...
w przypadku pojazdu uznanego za pojazd specjalny decyduje wyłącznie to, czy mieści się on w definicji wskazanej w art. 2 pkt. 36 Prawa o ruchu drogowym. Ustalenie rodzaju...

III SA/Po 465/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-03

lokalnych poprzez bezzasadną odmowę zastosowania zwolnienia podatkowego, - art. 2 pkt. 36 w zw. z art. 81 ust. 8 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym poprzez uchylenie...
za pojazd specjalny decyduje wyłącznie to, czy mieści się on w definicji wskazanej w art. 2 pkt. 36 Prawa o ruchu drogowym. Ustalenie rodzaju, przeznaczenia i funkcji środka...

III SA/Po 466/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-03

zastosowania zwolnienia podatkowego, - art. 2 pkt. 36 w zw. z art. 81 ust. 8 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym poprzez uchylenie się od ustalenia, że sporne samochody...
to, czy mieści się on w definicji wskazanej w art. 2 pkt. 36 Prawa o ruchu drogowym. Ustalenie rodzaju, przeznaczenia i funkcji środka transportowego nie należy do organu...
1   Następne >   2