Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ol 53/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-27

, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przywołało definicję budynku z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie...
oraz posiada fundamenty i dach. Organ wskazał ponadto na sformułowaną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego definicję pojęcia budowli i zmiany tego przepisu w stanie prawnym...

I SA/Go 212/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-10

o powierzchni 5.529,82m2, gdy, w istocie nie są to budynki w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Ponadto Skarżący wskazał na całkowicie dowolne i błędnie...
w rozumieniu prawa budowlanego. Jednocześnie Skarżący podkreślił, iż nieruchomość jest częścią Parku, który od [...] lipca 2004r. został wpisany na listę światowego...

II FSK 496/17 - Wyrok NSA z 2019-02-15

. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm. - w skrócie: 'P.b.'). Wobec powyższego winny one być opodatkowane jak budowla, na podstawie art. 2 ust. 1...
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., o sygn. akt P 33/09, że odesłanie do przepisów prawa budowlanego oznacza wyłącznie odesłanie do przepisów ustawy Prawo...

I SA/Bk 263/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

obiektów budowlanych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.), kategoria VIII obejmuje inne budowle. Wobec powyższego budowla...
według załącznika do ustawy Prawo budowlane, do których zalicza się inne budowle. Zdaniem Kolegium, organ pierwszej instancji nie dostrzegł, że tylko trzy studnie zostały...

I SA/Po 833/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-02-28

się teorią funkcjonalną budowli. Obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm...
lit. b u.p.b., który to przepis został uchylony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz...

III SA/Po 244/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

ani budowlami, lecz tymczasowymi obiektami budowlanymi niepołączonymi trwale z gruntem w rozumieniu Prawa budowlanego, wobec czego - zdaniem odwołującej obiekty te w ogóle...
o podatkach i opłatach lokalnych), a więc budowlą (art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane) stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami...

II FSK 470/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

na naruszenie prawa materialnego poprzez błędną interpretację art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zm., dalej 'Prawo budowalne...
i 2 ustawy o podatku rolnym i art. 55 Prawa budowlanego z art. 32 i 64 Konstytucji RP., Sąd oddalił powyższy wniosek. Nadto postanowieniem z dnia 15 listopada 2012 r. Sąd...

I SA/Lu 154/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-20

oraz przepisów ustawy - Prawo budowlane., W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie., Uczestnicy postępowania prawidłowo powiadomieni nie wzięli...
decyzją organu I instancji Kolegium wskazało na treść art. 21 ust. 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), zgodnie...

III FSK 591/21 - Wyrok NSA z 2022-01-05

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., dalej: u.p.b.) poprzez jego nieuwzględnienie w przypadku, kiedy strona wskazywała, że na działce...
w jego imieniu pełnomocnik zaskarżył wyrok w całości, zarzucając na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

III FSK 592/21 - Wyrok NSA z 2022-01-05

w jego imieniu pełnomocnik zaskarżył wyrok w całości, zarzucając na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
z 20 lutego 2018 r., nieuzasadnione pominięcie dowodów korzystnych dla strony oraz wyjaśnień skarżącego,, - art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   13