Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 446/07 - Wyrok NSA z 2008-05-15

dotyczą budowy budynku, a nie jego przebudowy czy remontu. Organ odwołał się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016...
ze zm. (dalej: ustawa - Prawo budowlane), definiujących budowę jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu...

II FSK 156/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

' zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126)., Sąd podkreślił, iż przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. takie odesłanie już zawierała, stanowiąc w art. 1a ust. 1 pkt 2, iż budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa...

I FSK 116/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego., 2. Nie do pogodzenia w demokratycznym państwie prawa /por. art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r...
z tym należało, jego zdaniem, posłużyć się przepisami, które odnoszą się do tych pojęć, a zatem ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz...

I FSK 55/05 - Wyrok NSA z 2005-09-21

. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./. Jednocześnie Minister stwierdził, że nie znalazł przesłanek do uznania rażącego przekroczenia prawa w ocenie...
posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także posiada pozwolenie na budowę organ uznał za zgodne z przepisami prawa budowlanego. Dodatkowo Minister...

I SA/Po 467/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

z przepisem art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 56, poz. 1118 z 2006 r.) jest między innymi budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Stosownie...
faktycznego 'cały budynek został ujęty w ewidencji jako środek trwały'. (wyjaśnienia k - 11)., Definicja obiektu budowlanego zawarta została w przepisie art. 3 pkt 1 prawa...

I SA/Łd 824/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-21

, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja. Brak jest także definicji pojęcia - remontu. Odwołał się zatem do definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz do piśmiennictwa i orzecznictwa sądów administracyjnych. W myśl art. 3 pkt 8 Prawo budowlane 'remontem...

II FSK 144/14 - Wyrok NSA z 2016-03-24

dewelopera i to deweloper posiadał pozwolenie na budowę. Według organu odwoławczego, skarżący nie mieli zatem statusu inwestora, w rozumieniu prawa budowlanego...
przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym, zgodnie z prawem budowlanym, uzyskano pozwolenie na budowę i być potwierdzone, określonym w przepisach...

II FSK 967/08 - Wyrok NSA z 2009-11-13

budowlane (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm. - dalej: Prawo budowlane), § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...
trwałego zgodnie z warunkami techniczno - budowlanymi przewidzianymi w przepisach Prawa budowlanego., Powyższy pogląd znajduje także potwierdzenie w treści art. 16a ust. 1...

I SA/Gd 806/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-11

było na błędnym rozumieniu Prawa budowlanego, a analiza przepisów art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz...
. 1126 ze zm.) prowadzi do wniosków, że w określonych przypadkach prawo budowlane nie tylko nie zakazuje, ale wręcz wymaga wykonania prac geologicznych i geodezyjnych...

I SA/Łd 1056/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-01-27

, iż przepisy podatkowe nie definiują pojęć modernizacji i remontu. Definicji modernizacji nie zawierają także przepisy prawa budowlanego /ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U....
to, że na gruncie prawa budowlanego zakresy pojęć modernizacji i remontu wykluczają się; roboty remontowe nie mogą być uznane za modernizację i odwrotnie - uznanie określonych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100