Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Po 262/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-27

wymagała pozwolenia na budowę o którym mowa w art. 28 ustawy Prawo budowlane. Z uwagi na brak tego pozwolenia organ zastosował uregulowanie z art. 48 Prawa budowlanego...
., WWINB zauważył, iż obowiązek rozbiórki został nałożony na inwestora z uwagi na niewykonanie obowiązków określonych, na podstawie art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego...

II SA/Po 447/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-01

budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 [aktualnie: Dz.U. z 2016 r., poz. 290]), dalej: Prawo budowlane - odmówił spółce '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: 'inwestor...
., wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, wezwał inwestora do usunięcia szeregu stwierdzonych nieprawidłowości wniosku i projektu budowlanego poprzez przedłożenie...

II SA/Po 937/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

. Prawo budowlane (dalej: 'Prawo budowlane z 1974 r.'), w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: 'Prawo budowlane z 1994 r...
na podstawie art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego z 1994 r. o opracowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma oceny technicznej, wybudowanego budynku gospodarczego...

II OSK 1147/09 - Wyrok NSA z 2010-07-09

[...] 2008r., [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz...
Nadzoru Budowlanego [...] W. wpłynęło pismo M.B. w sprawie podjęcia czynności kontrolnych zmierzających do usunięcia naruszenia prawa i wstrzymania robót budowlanych...

II SA/Gd 626/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-03

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane', Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał J...
2013 r. bez wymaganej prawem budowlanym zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Organ dodał, że według oświadczenia inwestora blacha przymocowana do ściany...

II OSK 923/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

, że projekt budowlany zamienny po jego uzupełnieniu jest zgodny z prawem budowlanym, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r...
procedura legalizacyjna określona w art. 50-51 prawa budowlanego została wdrożona i zastosowana w sposób prawidłowy. Odnosząc się do zarzutów uznał je za bezzasadne...

II SA/Kr 876/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-16

ustawy Prawo budowlane poprzez rozpatrzenie sprawy będącej we właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P., naruszenie art. 71a ustawy Prawo budowalne...
poprzez jego niezastosowanie, naruszenie art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane poprzez ustalenie warunków zabudowy pomimo sprzeciwu Starosty [...] wobec zgłoszenia zmiany...

II SA/Gl 861/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-05

w Z. (dalej PINB) działając w oparciu o art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm. - dalej Prawo budowlane) nakazał...
i [...] x [...] m. PINB uznał zatem, że w sprawie winien znaleźć zastosowanie przepis art. 48 Prawa budowlanego. Rozważając możliwość przewidzianej w ust. 2 tego artykułu...

III RN 179/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Marii K...
. i Zbigniewa K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sz. w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu, po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw...

II SA/Po 69/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-25

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem; oddala skargę. /-/ E. Podrazik...
nie może być chęć zakończenia konfliktu międzysąsiedzkiego. Żaden przepis Prawa budowlanego nie upoważnia bowiem organu do powoływania się na tego rodzaju argumentację. Jednocześnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100