Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Ol 355/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-13

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm...
i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podatkowej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle...

I SA/Ol 427/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-07-15

z treścią tego przepisu budowlę stanowią obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia...
budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Organ...

I SA/Ol 278/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-13

przepisów prawa budowlanego niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), który stanowi, że budowla to obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz...

II SA/Ke 554/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

przez błędną wykładnię art. 48 ustawy Prawo budowlane polegającą na błędnym przyjęciu, iż legalizacja samowoli budowlanej nie narusza przepisów w przedmiotowej sprawie...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie nakazania wykonania...

I FSK 1146/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

zdaniem Sądu jest odwoływanie się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 342, poz. 1623 ze zm., dalej jako 'P.b.'), zgodnie z której art. 3...
na definicjach funkcjonujących w tej gałęzi prawa, a nie bazować na wykładni i orzecznictwie dotyczącym prawa budowlanego. Stąd istotne jest, że w przepisach podatkowych...

II SA/Po 264/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-08-03

Interwencyjnego dla Osiedli nr 1, 3 i 5 w K. na działanie Starosty w przedmiocie w przedmiocie wykonywania zadań określonych przepisami prawa budowlanego, postanawia: 1. odrzucić...
. na działanie Starosty w przedmiocie wykonywania zadań określonych przepisami prawa budowlanego., Jak wynikało z treści skargi skarżący: Z. D., M. D., H. K...

II SA/Kr 747/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-16

z dnia [...] sierpnia 2006 roku. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano art. 36a, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003...
. 105 § 1 k.p.a., a także art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016) Wojewoda umorzył...

II SA/Lu 912/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-16

., Nr [...] w przedmiocie doprowadzenia budynku do stanu zgodności z prawem budowlanym p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi M. B. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
adwokata M. B. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r...

II FSK 1768/14 - Wyrok NSA z 2016-07-12

2 i 3 ustawy prawo budowlane, poprzez ich błędną wykładnię;, - art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej...
na podstawie art. 134 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej...

II SA/Op 133/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

niejawnym sprawy ze skargi A. J. i A. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącym A. J. i A. J. solidarnie kwotę 500 (pięćset) złotych...
1   Następne >   +2   +5   +10   30