Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Po 261/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-10

. od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...] nr [...], nakazującej, na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
inwalidzkich. Następnie organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie...

VI SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

, że nowowybudowany budynek spełnia już wszystkie wymogi określone w przepisach prawa i jego odbiór przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest na etapie końcowym...
powiązane. Stosownie bowiem do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do użytkowania obiektu budowlanego...

II GSK 1085/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

., Nadto nie poinformował Wojewodę [...] o rozpoczęciu działalności w tym obiekcie. WSA zauważył, iż są stosownie do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t...
.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej Prawo budowlane) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę...

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki...
dofinansowaniem;, przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego., Zdaniem organu odwoławczego prace sfinansowane ze środków...

II SA/Wr 798/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-18

zarzutu dotyczącego § 9 ust. 2 pkt. 2 lit. j uchwały, zgodnie z którym Rada postanowiła, że 'prowadzenie prac budowlanych przy obiektach zabytkowych należy poprzedzać...
proceduralnym - związanych z koniecznością uzyskania 'wytycznych'' w sytuacji prowadzenia prac budowlanych na określonym terenie., W odpowiedzi na skargę organ planistyczny...

VI SA/Wa 2494/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

art. 56 ustawy Prawo budowlane. Brak decyzji PIP co do warunków bhp nie uzasadnia automatycznego wyciągania wniosku o niespełnieniu warunków od dnia [...] maja, 2006 r...
., Pismem z dnia [...] marca 2008 r. skarżącą zawiadomiono o zakończeniu postępowania i prawie wglądu do akt oraz wypowiedzenia się w sprawie, a następnie Spółka wniosła...

II FSK 517/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, zwanego dalej 'zakładem', proporcjonalnie...
w Gliwicach, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej...

II SA/Wr 449/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

graficznej w załączniku nr 3 do decyzji., Prezydent W. podał też, że decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich...
przepisów odnośnie określania ilości miejsc parkingowych dla projektowanych inwestycji - wymaganą Ilość miejsc parkingowych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego...

I SA/Rz 732/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

w stosunku do podatnika do naruszenia zasady ochrony praw nabytych oraz zasady ochrony interesów w toku. Podatek zapłacony przez podatników B. i W. P. i w roku 2000...
, jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażoną w art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych...

I SA/Rz 731/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

do naruszenia zasady ochrony praw nabytych oraz zasady ochrony interesów w toku. Podatek zapłacony przez podatników S. i R.R. w roku 2000 był zatem w całości podatkiem należnym...
praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażoną w art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia...