Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

art. 28 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, art. 104 Kpa oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie...
budowlane. Projekt jest wykonany przez osobę uprawnioną i jest zgodny z przepisami prawa budowlanego. Napisano tu również, że projekt jest typowym projektem ZJPK. Decyzja...

II SA/Rz 859/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-16

., Stowarzyszenie podało, że doszło do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego prawem pozwolenia. Obiekt nie pełni wyłącznie funkcji budynku mieszkalnego, lecz stał...
przewidzianej w art. 71 ustawy Prawo budowlane. Na skutek zaniechania organu Skarb Państwa poniesie straty. Zalegalizowanie naruszenia prawa wymagałoby wpłacenia na rzecz Skarbu...

II SA/Ol 1011/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-02-09

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nadto skarżący nie dysponują żadnymi dokumentami wymaganymi...
na budowę., Podstawę materialnoprawną uznania podmiotu za stronę w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę stanowi art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Stanowi...

II SA/Kr 958/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-06-08

. 42 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w zw. z art. 5 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414...
interesów osób trzecich. Napisano tu, że prawo budowlane stwarza ochronę praw osób trzecich w całym procesie budowlanym. Art. 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 prawa budowlanego nadaje...

IV SA 2027/96 - Wyrok NSA z 1998-09-09

nie jest organizacją społeczną, ale ma przymiot strony postępowania z mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w związku z art. 28 Kpa i wobec...
z projektowaną inwestycją E. ani też osobą trzecią w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W ocenie organu II instancji...

II OZ 325/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

ust. 1 oraz 83 ust. 1 Prawa budowlanego oraz przepisów art. 6, art. 7, art. 8 K.p.a., Decyzją z dnia [...] października 2011 r. M. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
do wykonania obowiązków wynikających z decyzji o nakazie rozbiórki określony został w art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...

II OZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-15

jednak ograniczeń wynikających z art. 28 ust. 3 Prawa budowlanego, w zw. z art. 31 k.p.a., wobec czego udział Stowarzyszenia w sprawach mających za przedmiot pozwolenie na budowę...
został wprost ograniczony przez ustawodawcę (z wyłączeniami wynikającymi z art. 28 ust. 4 Prawa budowlanego). Wobec powyższego należało rozważyć, czy ustawowe ograniczenie...

II OZ 706/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

uzyskania pozwolenia na budowę, wszczęta wnioskiem z 12 kwietnia 2010 r., a zatem oparta o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006...
, Nr 156, poz. 1118 ze zm.). W dacie wydania zaskarżonej decyzji przepis art. 28 ust. 3 Prawa budowlanego wyłączał stosowanie art. 31 k.p.a. w postępowaniu w sprawie pozwolenia...

III RN 144/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-09-20

, w związku z art. 100 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. 'd i e' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...
Najwyższego, z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. 'd i e' Prawa budowlanego wynika, że postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, mającego służyć realizacji inwestycji...

II OSK 94/05 - Wyrok NSA z 2005-10-20

następujące podstawy tej skargi:, 1/ naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
obiektu budowlanego,, 2/ naruszenie prawa procesowego, a w szczególności art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
1   Następne >   +2   6