Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

VIII SA/Wa 145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

rok o czyn z art. 90 prawo budowlane ustawy z 1994r. za wybudowanie szamba na ścieki komunalne. Wyrok uprawomocnił się z dniem [...] sierpnia 2008r., od tego wyroku...
, że przestępstwo opisane w treści art. 90 ustawy Prawo Budowlane należy do grupy przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego., Niepodjęcie przez Radę Gminy C. uchwały...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

w dniu 12 lutego 2014r. umowę z Z. G. M. Sp. z o.o. (dalej jako ZGM), w której zobowiązał się do wykonania robót remontowo-budowlanych o wartości nieprzekraczającej 14...
lutego 2015r. umowę z Z. G. M. Sp. z o.o., w której zobowiązał się do wykonywania drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych o wartości nieprzekraczającej 30 000...

I SA/Kr 1761/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art...
naliczony. Podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez innego podatnika tylko w odniesieniu...

IV SA/Po 1366/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

definicji działalności gospodarczej i należy przez nią rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie...
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), a ze statutu tego Stowarzyszenia nie wynika, aby przewidywało...

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

-budowlanych o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro w budynkach zamieszkałych, administrowanych i zarządzanych przez D, na terenie miasta C., według bieżących zleceń...
działalności gospodarczej radny zawarł w dniu 2 lutego 2015 r. umowę z D Sp. z o.o., w której zobowiązał się do wykonywania drobnych i awaryjnych robót remontowo-budowlanych...

III SA/Gd 988/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-12

przepisów prawa samorządowego, mające wpływ na treść uchwały, tj.:, - § 35 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej (stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta...
on procedurę odwoławczą, a także naruszenie prawa materialnego, tj.:, - art. 24e ust. 1 u.s.g. przez powołanie jako jednej z podstaw prawnych uchwały mimo braku w jej treści...

II SA/Bd 582/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Bank jest niewątpliwie instytucją...
i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne (podobnie w odniesieniu do mienia gminy art. 43 ustawy o samorządzie gminnym - i mienia województwa...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

naruszenie przepisów prawa tj. art. 98a ust. 1 i ust. 2 u.s.g. polegające na wydaniu zarządzenia zastępczego, pomimo niedochowania wymaganej prawem procedury - zaniechania...
poczynienia ustaleń faktycznych kluczowych w sprawie;, 2. rażące naruszenie przepisów prawa, tj. art. 24f ust. 1 i ust. 2 u.s.g. oraz art. 383 § 1 pkt. 5 K.w. w zw...

II SA/Bk 662/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-12

jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw - art. 43 ustawy...
, iż nie ciążą na nim obowiązki, jakie przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcę. Nie oznacza to jednak, iż świadczenie usług medycznych nie jest działalnością gospodarczą...

II OSK 291/14 - Wyrok NSA z 2014-03-13

z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), stwierdził wygaśnięcie, z mocy prawa, mandatu radnej Rady Miejskiej...
pkt 1 p.p.s.a., naruszenie prawa materialnego, tj.:, art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie...
1   Następne >   2