Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

II SA/Sz 808/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

i ust. 5, art. 59g i art. 59f ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2020 r...
przepisy art. 30 ust. 1 pkt 1a i art. 29 ust. 1 pkt 20 z zastrzeżeniem art. 29a Prawa budowlanego, wymagające zgłoszenia budowy przyłącza, weszły w życie na podstawie...

SA/Bd 2956/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-08

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia S. C. na postanowienie Powiatowego Inspektora...
w tym zakresie pozwolenia na budowę, czym naruszył art. 28 obowiązującego Prawa budowlanego. Inwestor posiadał wyłącznie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Po 1018/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-06

i materiałów (art. 10 Kpa), w dniu 18.01.2013r. na podstawie art. 49b ust. 1 ustawy z dnia [...] lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wydał...
ustalenia czy utwardzenie części działki:, - stanowi 'plac postojowy' czy też parking w znaczeniu określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach szczególnych...

II SA/Łd 779/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-05

administracyjnego (Dz.U., z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm., dalej K.p.a.) w zw. z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz...
. 1118 ze zm., dalej Prawo budowlane), wysokość opłaty legalizacyjnej w wysokości 50.000 zł tytułem legalizacji samowolnej nadbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości...

II OSK 2411/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

w prawidłowej wysokości 125000zł stosując przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 59f ust.1 ustawy Prawo budowlane., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu...
. 48, art. 49, art. 49b, art. 50-51 ustawy Prawo budowlane. Z tych też powodów wniósł o uchylenie postanowień organów obu instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania...

II OSK 2690/17 - Wyrok NSA z 2018-04-23

. 1 i ust. 2 w związku z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustalił opłatę legalizacyjną w wysokości 50 tys. zł z tytułu rozbudowy...
pod rządami dwóch ustaw - Prawa budowlanego z dnia 24 października 1974 roku oraz z dnia 7 lipca 1994 roku, a także wykonaniem ich przez różnych inwestorów, PINB pismem...

II SA/Po 392/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

. na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 59f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zm.) i art. 123 ustawy z dnia...
(...)., Wskazano na przepis . art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zgodnie z którym roboty budowlane...

VII SA/Wa 1787/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

. 59g ust. 5 w związku z art. 49b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 - tekst jedn. z późn. zm.) do opłat legalizacyjnych...
pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, gdyż w ustawie Prawo budowlane brak jest takiego odesłania., Ponadto opłaty legalizacyjnej, w odróżnieniu do kar, nie sposób zaliczyć...

VII SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

, że zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49b ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623 - tekst jedn. z późn. zm...
sprawę, do opłaty legalizacyjnej nie mają zastosowania przepisy Działu III, w tym przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 3 Ordynacji podatkowej, gdyż w ustawie Prawo budowlane brak...

VII SA/Wa 1255/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-16

, że postanowieniem z dnia [...] września 2011 r. Nr [...], działając w oparciu o art. 48 ust. 2 i 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, organ I instancji nałożył na J. M. obowiązek...
, że omawiany zbiornik wodny, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, nie został zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, należało wszcząć procedurę legalizacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   38