Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 3000/11 - Wyrok NSA z 2013-12-20

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm., dalej Prawo budowlane), ani też nie jest podobny do wymienionych w tym przepisie obiektów budowlanych...
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż nie jest trwale związany z gruntem,, - art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego poprzez uznanie, że cechą wspólną wymienionych...

II FSK 568/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

z gruntem. Nie stanowią one ani budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r...
. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ani obiektu małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, ani urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa...

I SA/Sz 802/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-14

. [...]. Organ wskazał również, że Strona nie przedłożyła dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania gruntem ani wymaganego prawem budowlanym zgłoszenia właściwemu...
, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach zgodnie z art. 3 ust. 2 prawa budowlanego., Pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. Strona...

II FSK 293/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

gdyż sporny kiosk - związany z działalnością gospodarczą - w którym była dokonywana sprzedaż, będący tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego podlega...
w rozumieniu art.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Organ odwoławczy za prawidłowe uznał stanowisko organu...

I SA/Łd 188/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-18

ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a także art. 210 § 4 ustawy...
podatkowego wątpliwości co do tego, że przedmiotowe pawilony nie stanowiły ani budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego...

I SA/Łd 264/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-16

wyodrębniony na tym targowisku. W § 1 ust. 3 umowy najemca zastrzegł sobie prawo posadowienia na gruncie na własny koszt i ryzyko obiektu budowlanego niepołączonego trwale...
pojęcia obiektu budowlanego, tj. budynku oraz budowli, odsyłają do definicji zawartych w prawie budowlanym. Definicja obiektu budowlanego wskazana w art. 3 pkt 1 lit. a-c...

I SA/Łd 1077/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-27

do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a pkt 2 ustawy o p. o. l. budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący...
budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość...

I SA/Łd 732/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-25

S. prawidłowo - powołując się na odpowiednie przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243...
D. C., nie stanowią budynków ani budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane...

I SA/Łd 595/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-05

u.p.o.l., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), a także art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
nie stanowiły ani budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, ani obiektu małej architektury (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego...

II FSK 3579/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej jako: 'u.p.b.') oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l....
pkt 2 u.p.b., ani też w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących prawo budowlane w sytuacji, gdy z zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 1a ust...
1   Następne >   +2   +5   10