Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II SA/Po 269/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-28

. [...] w [...]., Postanowieniem z dnia [...] organ I instancji na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm...
doręczenia nie odnotowano daty odebrania postanowienia., Decyzją z dnia [...] organ I instancji na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

II SA/Sz 300/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

z dnia (...) na podstawie art. 49 ust.2, art. 59f ust.1,2 i 3, art. 59g ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 15, poz. 1118 ze zm...
. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Skarżący utrzymuje, iż w związku z tym, że poczynione zmiany stanowią nieistotne odstąpienie od projektu, nie można mówić o wznoszeniu...

I SA/Sz 401/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-22

, te wszystkie sieci jako obiekty budowlane a w zakresie rozumienia tych pojęć, prawo podatkowe w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w art. 1a ust. 1 pkt 2 odsyła...
do prawa budowlanego. Według stanowiska organu odwoławczego nie można się zgodzić z twierdzeniem Spółki co do tego, że kablowa sieć oświetlenia drogowego nie jest żadną...

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

. w niniejszej sprawie na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z którym, do użytkowania obiektu...
przepisów prawa budowlanego. Odnosząc się do zarzutów kierowanych przeciwko sporządzonemu w sprawie operatowi szacunkowemu SKO podkreśliło, że dobór cech nieruchomości...

I SA/Gl 19/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-07

zauważyć, że zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego nie jest wymagane złożenie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wypisu i wyrysu z miejscowego planu...
jest więc, zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sięgnięcie do terminologii i regulacji zawartych w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 3 pkt 6 prawa budowlanego - budowa...

I SA/Gl 196/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-01

na podstawie jakichkolwiek przepisów np. Prawa budowlanego., Rozpoznając sprawę merytorycznie SKO wskazało, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej...
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ustawę Prawo budowlane, natomiast wskazane przez Fundację zwolnienie (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) może dotyczyć wyłącznie spraw załatwianych...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

mieszkaniowego. Czynności urzędowe, o których wyżej mowa, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/. Natomiast czynności w sprawach...
na skutek uchylenia ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./ i ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...

I SA/Sz 817/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-24

za pozwolenie wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego., W stanie faktycznym sprawy Strona złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę ww. obiektów budowlanych...
oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu przestrzennym'. Stanowisko...

I SA/Lu 270/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-09

wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego obejmujące budowę obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych z obiektami budowlanymi - sieci elektroenergetycznych...
Odwoławczego A. S. złożył skargę, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa materialnego:, - art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane...

III SA/Wa 2950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

odnosi się do pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, przy czym, zgodnie z lit. f) opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowych...
, w związku z czym, należy oprzeć się na definicji zawartej w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016...
1   Następne >   +2   +5   7