Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

II OSK 549/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

organu I instancji zostało wydane na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. Wskazał, że postanowienie to ma charakter dowodowy, a przepisy nie przewidują możliwości...
, że na postanowienie wydane na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane przysługuje zażalenie, a pogląd swój poparła stanowiskiem Naczelnego Sądu...

II SA/Ol 164/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-27

użytkowania na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. Jednakże z uwagi na skierowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 września 2007r., sygn...
. akt II OSK 568/06, pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zgodności art. 57 ust.7 oraz art. 59f ust. 1 ustawy - Prawo budowlane z Konstytucją RP zasadne...

II OZ 252/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-14

domagali się, aby Sąd na stronie 9 (12 wiersz od dołu), przy wskazaniu przepisów prawnych z poprzednich wyroków wydawanych w tej sprawie dopisał do art. 51 Prawa budowlanego...
budowlanego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie jest zasadne., Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II OZ 1171/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

. [...], położonej przy P. [...] w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie art. 49b ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243...
wydana jest na podstawie przepisów prawa budowlanego i tylko ta materialnoprawna podstawa warunkuje dokonanie kwalifikacji. Nie można uznać za uzasadnione stanowisko strony...

II OZ 1039/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-19

decyzji nr (...) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa...
sprostowania uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. C., G. K., C. C., B. C. i W. C. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2007...

II SA/Wr 161/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-03

, obręb K. we W., od złożenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji /art.35a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane...
. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej postanawia I. odrzucić zażalenie...

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

w sprawie ze skargi Z. i B. D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów...
budowlanych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu sprostował oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...

II SA/Łd 522/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-13

: [...], przekazujące, według właściwości, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. wniosek E. W., dotyczący niezgodnego z prawem budowlanym użytkowania obiektu...
budowlanego na działce położonej w sąsiedztwie jego nieruchomości., Postanowieniem z dnia 15 września 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę...

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 18 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd...
wyroku na wiosek, który wpłynął do sądu dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ze skargi Z. i B.D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie...

II SAB/Ol 49/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-01

wniósł o jej oddalenie, wskazując m.in., że poinformował skarżącego, iż na postanowienie dowodowe wydane na podstawie art. 56 Prawa budowlanego nie przysługuje zażalenie...
niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w '[...]' w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia postanawia odrzucić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100