Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Gd 443/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-06

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia., Zaskarżona decyzja kasacyjna została...
sprawy ze sprzeciwu W. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie robót budowlanych postanawia odrzucić...

II SA/Gd 614/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-13

wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. odrzucić sprzeciw; 2. zwrócić stronie sprzeciwiającej Ż...
podstaw do wydania decyzji nakazowej w oparciu o przepisy art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynków...

II SA/Op 164/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-15

prawa decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową oddala sprzeciw...
. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 - zwanej dalej ustawą), uchylił w całość decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia...

II SA/Op 509/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-11-04

opartych na przepisach szeroko rozumianego Prawa budowlanego, dla rozstrzygnięcia sporu sąsiedzkiego, może okazać się koniecznym zgłoszenie roszczeń na podstawie Prawa wodnego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu N. R. od decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 2 września 2021 r., nr [...] w przedmiocie nakazu...

VII SA/Wa 2071/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-13

, któremu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego. Posiada on bowiem jedynie prawa zależne od podmiotu będącego właścicielem (użytkownikiem wieczystym...
niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] Sp. z o.o. Sp.k. z s. w W. od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 sierpnia 2022 r., nr 913/22...

II SA/Bd 1558/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-09

o przeniesienie pozwolenia na budowę dołączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgodę T. P. na przeniesienie pozwolenia...
wpisu sądowego. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] Starosta T. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla [...] p. T. P. ul...

II SA/Rz 985/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-19

prawa budowlanego jak również administracyjnego' oraz że 'zaskarżenie również dotyczy zakłamania właściwego wymiaru dz. 255/3 znacznie większe ponad 60 m2...
. 264/5 a 255/3'. Do pisma dołączono kopie postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] września 2017 r. nr [...], decyzji Starosty...

IV SA/Po 804/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-20

od regulacji mających w danych przypadku zastosowanie, a więc np. art. 28 k.p.a. czy art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017 r...
, iż sprzeciwy w/w osób podlegają odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z 64b § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Bd 20/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-11-08

wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia odrzucić sprzeciw. B. B., S. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sprzeciw...
niejawnym sprawy ze sprzeciwu B. B., S. B. od decyzji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia...

VII SA/Wa 2485/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-25

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. K. i S. K. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2021 r., Nr [...] w przedmiocie...
odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych postanawia: 1. odrzucić sprzeciw, 2. zwrócić M. K. i S. K. solidarnie ze środków budżetowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   19