Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 167/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-29

. 83 ust. 1, art. 84 ust. 1 i art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), art. 104 kpa...
nie mają do nich bezpośredniego dostępu., Przywołując art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, organ I instancji stwierdził, że zasadne stało...

II SA/Lu 1466/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-14

r. (znak: [...]) wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 80 ust. 2 pkt 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst...
Nr ewid. 63 położonej w miejscowości Ż. - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu stwierdził, że skarżący bez wymaganego prawem budowlanym pozwolenia...

II SAB/Kr 74/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-09-14

. zawiadomienie o naruszeniu przepisów prawa budowlanego) i podjął w związku z nim z urzędu czynności kontrolne znak [...] O podjęciu czynności kontrolnych zawiadomiono...
, w razie stwierdzenia naruszeń przepisów prawa budowlanego dokona z urzędu wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego lub podejmie inne określone przez prawo działania...

II SA/Lu 501/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-10

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) po rozpatrzeniu odwołania S. B. od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak...
legalizacyjnej, organ I instancji wskazaną wyżej decyzją wydaną na podstawie przepisu art. 48 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

II OSK 1378/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-05

zabezpieczających, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Organ powinien niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi...
jest podstaw do odrzucenia skargi., Wskazał, że analiza art. 69 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane pozwala na stwierdzenie, iż regulacja ta ustanawia specyficzną...

II OSK 3354/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-11

, jej termin, wezwanie do udostępnienia kontrolowanego obiektu (w myśl dyspozycji art. 81a ust. 2 Prawa budowlanego) oraz pouczenie o skutkach udaremniania czynności organu...
p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w zw. z art. 65 Prawa budowlanego w zw. z art. 81 a ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego...

VIII SA/Wa 947/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

., W postępowaniach takich nie ma zastosowania art. 28 ust.2 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane( DZ.U z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 ze zm. dalej jako prawo budowlane...
na podstawie art. 51 ust. 4 i art. 81 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej jako Prawo budowlane) oraz art...

II SA/Lu 279/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-12

ustalił więc na podstawie przepisu art. 49 ust. 1 i 2 ustawy - prawo budowlane opłatę legalizacyjną w kwocie 30 000 zł. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy...
dotyczące kar, o których mowa w art. 59 f ust.1 ustawy - prawo budowlane. Opłata ta stanowi iloczyn pięćdziesięciokrotnej stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu...

II SAB/Gd 46/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-08-18

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego postanawia 1. odrzucić skargę; 2...
złotych). Skarga Wspólnoty Mieszkaniowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach...

II SAB/Op 101/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-30

Budowlanego w powiecie [...] (dalej: organ, PINB) w postępowaniu w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z prawem zabudowy na działce sąsiedniej wszczętym wnioskiem...
do stanu zgodnego z prawem zabudowy sąsiedniej działki - dopuścił się bezczynności,, 3) stwierdzenie że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miała miejsce...
1   Następne >   +2   +5   +10   100