Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

II OSK 681/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-25

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane w związku z art. 103 ust. 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i art...
.), jednakże bezspornym jest, że budowę garażu można było wykonać po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a taki obowiązek wynikał tak z przepisów art. 36 ust. 1 Prawa budowlanego...

II OSK 718/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Gminy W. decyzją z dnia [...] m. in. na mocy art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz...
. 1126 z późn. zm.- dalej zwanej Prawo budowlane) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w W. budynku...

II OSK 1117/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Wrocławia z [...] marca 2000 r. o zezwoleniu M. H. na wznowienie robót budowlanych, wydanej na podstawie art. 51 ust. 1a Prawa budowlanego po wykonaniu obowiązków...
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z [...] marca 2000 r. Podstawą prawną stwierdzenia nieważności było, jak przyjęto, rażące naruszenie art. 51 Prawa...

II OSK 128/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

budowlane i złożył prawidłowo wypełnione oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przedłożony projekt budowlany jest zgodny z warunkami decyzji...
z przepisami, w tym techniczno budowlanymi. Przedłożony projekt budowlany jest kompletny, posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie, posiada informację dotyczącą...

II OSK 971/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-28

., nr [...], na podstawie art. 57 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 123 K.p.a. nałożył na R. B...
na podstawie art. 57 ust. 7 prawa budowlanego nałożył karę z tytułu nielegalnego użytkowania. Kara w wysokości 75 000 zł stanowi iloczyn stawki opłaty (500 zł...

II OSK 1313/16 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

orzeczenia o rozbiórce jest art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r., Na terenie, na którym znajduje się obiekt nie obowiązuje miejscowy...
letniskowy zrealizowany został bez pozwolenia na budowę, a co za tym idzie organy nadzoru budowlanego prawidłowo zastosowały przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974 r. w zw. z art...

II OSK 1479/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie decyzją z 6 maja 2003 r., wydaną na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, nakazał administratorowi budynku Grzegorzowi...
. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, nakazał G. M. wykonanie w określonym terminie prawidłowego podłączenia do przewodu kominowego wentylacji lokalu nr [...] i kotła...

II OSK 1611/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakazał E. K. rozbiórkę domu letniskowego o wymiarach 6,70 X 6,27 m z tarasem samowolnie wybudowanym w [...] r...
faktycznie odpowiadały definicji remontu określonej w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Zatem, organy powinny dokładnie ustalić jakie roboty budowlane wykonał w [...] r. skarżący...

II SA/Wr 586/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

budowlanych celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem budowlanym postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd...
wykonania określonych robót budowlanych celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem budowlanym., Powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w zakresie sposobu i terminu...

II OZ 396/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr156, poz. 1118 ze zm.) co strona zawsze kwestionowała. Decyzja...
na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Wobec tego przedmiotową sprawę należy zakwalifikować do kategorii budownictwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100