Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

II FSK 1280/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, zatrudniał pracowników. Z dokumentacji pracowniczej i pisemnych wyjaśnień pracowników wynikało...
, w której znajduje się stałe miejsce wykonywania pracy zatrudnionego. Pracownik ma wówczas prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej. Są one zwolnione...

I SA/Kr 1102/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-30

Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w dniu 15.09.2016r. sporządził zawiadomienie [...] o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelności pieniężnej u dłużnika...
uwolnienia Skarżącego od odpowiedzialności jako członka zarządu - na podstawie art. 116 § 1 pkt 1a O.p., Dalej Dyrektor wskazał, że zgodnie z art. 10 ustawy Prawo...

III FSK 488/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

., W zakresie zarzutu odwołania, że istniał majątek spółki w postaci wierzytelności spółki z tytułu umowy o roboty budowlane wobec A. sp. z o. o., oraz wobec V. s.k., Dyrektor...
roszczenia wierzyciela. Prawa do składników majątku, które mają zaspokoić dług muszą być niesporne. W rozpoznawanej sprawie organ wskazał, że kontrahent spółki, A. sp. z o.o....

I SA/Bk 400/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-10

bankowych spółki, wskazują że przeprowadzone postępowanie egzekucyjne częściowo wyczerpały dopuszczalne prawem możliwości przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych wraz...
wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, zaskarżając ją w całości. Zarzucił naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 116 § 1 i 2 o.p....

III SA/Wa 692/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-29

przekazane przez te instytucje nie doprowadziły do ujawnienia wierzytelności, praw majątkowych oraz majątku nieruchomego będącego własnością Spółki, podlegającego zajęciu...
i układowego zawartych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.; dalej: 'u.p.u.') w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia...

III FSK 67/22 - Wyrok NSA z 2022-07-05

, naczep, maszyn budowlanych), zajęcia rachunków bankowych, zajęcia wierzytelności. Przeprowadzone czynności jedynie w części doprowadziły do zaspokojenia należności...
do udziału 1/3 w prawie własności działki położonej w A. przy ul. [...], Sąd pierwszej instancji wskazał, że w tym przypadku organy oparły się na informacjach...

III FSK 1277/21 - Wyrok NSA z 2022-12-01

przy tym okoliczności wskazujące na brak winy w tym względzie. Wskazując na art. 21 ust. 1, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009...
zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:, I. naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...