Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

podanych w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego, a to m.in. kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, z tym że organ...
może żądać jedynie tych opinii, które są wymagane przepisami szczególnymi /art. 33 ust. 2 prawa budowlanego/, a także tych, których uzyskanie wynika bezpośrednio...

SA/Sz 507/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Z. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie S., działając na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w zw...

II OSK 27/05 - Wyrok NSA z 2005-09-16

. od strony terenu Kampinowskiego Parku Narodowego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego z 1994 r., w jego brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji...
rozbiórki na podstawie art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. /w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji/., Twierdzenia skarżącego, iż wcześniej...

II OSK 836/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

art. 55 ustawy Prawo budowlane, postanowieniem z dnia [...] lipca 2006r znak: [...] nałożył na inwestora Towarzystwo [...] w P. gm. [...] z tytułu nielegalnego użytkowania...
bez wymaganego prawem pozwolenia., Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] czerwca 2009r., znak: [...] nałożył na ww...

II SA/Wr 705/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-25

, chociaż jego budowa nie podlega przepisom ustawy Prawo budowlane. Przewidziane w art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody cele budowlane nie muszą podlegać...
regulacjom Prawa budowlanego., Organ odwoławczy na wstępie omówił treść przepisów art. 83-86 powołanej ustawy. W świetle okoliczności faktycznych sprawy nie ulegało...

SA/Sz 414/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-10-30

1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jadwigi i Czesława L. na decyzję Z. Wojewódzkiego...
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie S., działając na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...

II SA/Kr 637/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

złożono wniosek o usuniecie drzew mogła wygasnąć na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm...
budowlanego, a wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 prawa budowlanego...

II SA/Ol 359/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-29

. '[...]'. W uzasadnieniu podał m.in., że projekt spełnia wymagania przewidziane w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz...
jest twierdzenie, że sąsiednie działki zostaną w przyszłości zabudowane. Ponadto Wojewoda wskazał, że inwestorzy spełnili wszystkie wymagane przepisami Prawa budowlanego...

II SA/Kr 640/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

, z której wynikało, że decyzja o pozwoleniu na budowę, w związku z którą złożono wniosek o usuniecie drzew mogła wygasnąć na podstawie art. 37 ust. 1 prawa budowlanego...
., Pozwolenie na budowę wygasa bowiem z mocy prawa z dniem ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 prawa budowlanego, a wydanie przez organ administracji...

IV SA/Wa 1777/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-04

przez Stowarzyszenie C., według której działania polegające na odmulaniu rowów melioracyjnych są remontem w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego i powinny podlegać zgłoszeniu...
, że przeprowadzone prace nie podlegają przepisom Prawa budowlanego, stanowią bowiem bieżąca konserwację, a to oznacza, że nie istniały i nie istnieją przesłanki do zastosowania art...
1   Następne >   +2   +5   +10   85