Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

IV SA/Po 925/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-26

do odmowy ich udostępnienia, jeśli spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób. Art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego nie wymienia...
przypadek naruszenia dóbr. Powoływanie się na art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego jest bez związku ze sprawą (k. 1 akt Wojewody)., Postanowieniem z dnia [...] września 2010 r...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

od podatku od nieruchomości zostały budynki położone na terenie ogródków działkowych nie przekraczające norm powierzchni przewidzianych dla altan w przepisach prawa budowlanego...
. Opodatkowaniu podlega zatem obiekt wybudowany na działce Rodzinnego Ogrodu Działkowego w sposób niezgodny z art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (przekraczający...

I OSK 1982/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

, gdyż jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego., Dane osobowe skarżącej...
Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim., W uzasadnieniu decyzji, organ podał, że zdarzenie, które miało miejsce z domniemywanym ujawnieniem danych osobowych skarżącej...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], nie jest niezgodna z prawem, w punkcie wyjścia wskazać należy, iż w świetle art. 18 ust. 1...
, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi B.U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], decyzją z dnia...

II SA/Wa 2710/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-18

obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

II SA/Wa 507/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
. U. na przetwarzanie jej danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A., w dniu [...] maja 2011 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił uwzględnienia wniosku...

II SA/Kr 935/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

o pozwoleniu na budowę. Ponadto zaskarżonej decyzji zarzuciła rażące naruszenie art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego polegające na przyjęciu, jakoby inwestor występujący...
. 2 tej ustawy wprowadza ograniczenia w zakresie udostępniania informacji. Stosowanie do jego treści prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu...

I OSK 2567/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

podkreślono, że treścią obowiązku wynikającego z art. 105 ust. 4 i art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego nie jest jedynie weryfikacja zdolności kredytowej, ale weryfikacja...
w związku z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego i dla legalności tego udostępnienia zgoda M. S. nie była wymagana. Art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, na którą powołuje...

II SA/Kr 1659/98 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2002-04-24

zgodnego z prawem przez uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych. Gdy więc administrator danych odmawia ich udostępnienia...
ze skargi Wacława F. na decyzję Wojewody K. z dnia 1 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy nakazania dokonania zmian i przeróbek w obiekcie budowlanym - postanawia oddalić...

VII SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych skargę oddala Decyzją...
I. i K. T. o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych (zgodnie z załączonym projektem budowlanym), polegających na rozbudowie o oranżerię dawnego pałacyku...
1   Następne >   +2   4