Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Op 114/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-26

do reprezentowania Wspólnoty w formie aktu notarialnego, poprawnie złożone oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czytelny podpis...
października 2014 r., nr [...], działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.), zwanej dalej...

II SA/Gd 2177/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-10-14

./ w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ powinno być wydane w formie decyzji administracyjnej w trybie...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./oraz art. 104 Kpa zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Ryszardowi P. pozwolenia na budowę basenu...

SA/Bk 1328/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-02-15

decyzją z dnia 21 września 2000 r., wydaną na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
2000 r. wstrzymał na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane prowadzenie robót budowlanych, a następnie decyzją z dnia 14...

II SA/Łd 945/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-09-12

Organ administracji może wydać decyzję przewidzianą w art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ dotyczącą obiektu będącego...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i art. 104 Kpa nakazał Eugeniuszowi i Halinie P. pełnomocnikom właścicieli nieruchomości...

VII SA/Wa 17/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14...
zgodności planowanej inwestycji z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...

IV SA 2659/01 - Wyrok NSA z 2003-04-25

rażąco narusza art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
art. 32 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury. Ponadto kwestionowana decyzja o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 2746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia [...]Sp...
. [...]), zadania powierzone porozumieniem, w tym uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, realizowane są przez Miejskiego...

II OSK 2231/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

i czy dokonał prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów prawa,, b) przepisu art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.), zw...
. dalej Prawem budowlanym, w zw. z art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy przepis ten nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek...

VII SA/Wa 668/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz art. 17 pkt 2, art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 Kodeksu...
2016 r., znak: [...], podał, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków...

VII SA/Wa 828/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

rozstrzygnięcia;, 2. materialnego, tj.:, a) art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane,, b) art. 3 pkt 6, 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
odesłaniem, roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   17