Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Gd 358/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-10

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm. - dalej jako ustawa - Prawo budowlane), wniósł sprzeciw w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej...
- Prawo budowlane wynika, iż wnioskowana budowa nie jest wymieniona jako inwestycja zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani objęta obowiązkiem...

II SA/Gd 515/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-31

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązków w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem...
i art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zw. z art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974r...

II SA/Op 437/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-29

konstrukcji wsporczej anten, lokalizację elementów instalacji PTC na dachu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanym oraz decyzję...
., Decyzją z dnia [...], Nr [...], Prezydent Miasta [...] działając na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r...

II OSK 1860/08 - Wyrok NSA z 2009-12-01

górniczego jest budową, chociaż nie podlegającą przepisom ustawy - Prawo budowlane. W odwołaniu wskazano również, że nie ma żadnych przesłanek do wnioskowania, iż cele...
budowlane w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody to tylko cele budowlane podlegające regulacjom ustawy - Prawo budowlane, bowiem we wskazanym przepisie...

II SA/Kr 2427/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-31

podanych w art. 35 ust. 1 prawa budowlanego, a to m.in. kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, z tym że organ...
może żądać jedynie tych opinii, które są wymagane przepisami szczególnymi /art. 33 ust. 2 prawa budowlanego/, a także tych, których uzyskanie wynika bezpośrednio...

II OSK 1975/12 - Wyrok NSA z 2012-09-28

akustycznych nie wypełnia przesłanek określonych w art. 156 § 1 k.p.a., Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego organ uznał...
, że zasłonięcie nieruchomości wnioskodawcy ekranem akustycznym nie może być traktowane w kategorii naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich, bowiem przepisy prawa budowlanego...

II OSK 1419/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

samowoli budowlanej prowadzonej przez Nadleśnictwo [...] w ramach przedsięwzięcia pod nazwą 'Przebudowa drogi leśnej nr [...] w leśnictwie M.' bez wymaganego prawem...
nie potwierdziła jednak, aby wszczęcie postępowania było uzasadnione jej celami statutowymi, gdyż nie obejmowały one zadań z zakresu regulowanego przepisami Prawa budowlanego...

II SA/Rz 915/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-22

było uzasadnione jej celami statutowymi, gdyż nie obejmowały one zadań z zakresu regulowanego przepisami Prawa budowlanego. Prowadzi ona działalność na rzecz ochrony przyrody...
wymagane, aby w statucie wskazana była jako cel działalności również dbałość o przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, ponieważ kwestionowana inwestycja niewątpliwie...

I SA 2435/81 - Wyrok NSA z 1981-12-11

października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ponieważ w myśl art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych...
nr 235/1 w Ś.D., powołując się na trudny do ustalenia przepis ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/ i podając w uzasadnieniu...

II SA/Po 586/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego oraz art. 6, art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Jednocześnie, na podstawie art...
ust. 5 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 i art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)' wskazał przepis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100