Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Wa 1459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), która kwalifikuje budynki przedszkolne do kategorii DC obiektów budowlanych...
cytowanych konsultacji, oględzin i ekspertyz ani terminu ich ważności., Kurator stwierdził, że w myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...

II SA/Wa 2297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

, a zatem nie są przestrzegane przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Ponadto, zgodnie z art. 71 ust. 1...
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciel placówki powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zmianę sposobu użytkowania lokalu...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, że w zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz...
i stosowania przepisów prawa budowlanego 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej., Powołane przepisy obligują, w ocenie skarżącej, organ nadzoru...

I SA/Ol 536/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-25

kreujące obowiązek założenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz określające sposób i zasady jej prowadzenia, to art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane...
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze zawarte w przywołanej ustawie., Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane...

I GSK 406/19 - Wyrok NSA z 2023-04-27

' w przedszkolach gminnych. Użyto tam słowa 'modernizacja' w każdym z zadań, a pojęcie to zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 stycznia 1999 r...
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 Prawo budowlane). Ustawodawca dokonując zmian...

I SA/Ol 195/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-16

i prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz określające sposób i zasady jej prowadzenia, to art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz...
. 1186 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze zawarte w przywołanej ustawie., Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. dz. u. z 2019r. poz. 1186...

II SA/Wa 1/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

technicznego obiektu (1 rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), stan techniczny obiektu...
rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stan techniczny obiektu jest zadawalający. Elementy budynku nie wykazują...

II SA/Wa 2054/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

[...], dotyczącej przekształcenia z mocy prawa dotychczasowego trzyletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. [...] w [...] (dalej: 'Szkoła') w czteroletnie liceum...
[...] w [...] '[...]' (dalej: 'Stowarzyszenie', 'strona skarżąca') wystąpiło do Starosty o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczącego przekształcenia z mocy prawa...

III SA/Gd 887/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-14

przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane. Naruszenia zostały opisane w arkuszu ustaleń audytowych. Odpowiedzialność...
. W uzasadnieniu uchwały wskazano na szereg naruszeń prawa - ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane i odwołano się do treści...

II SA/Wa 475/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ani też nie uzupełnił braków na wezwanie Biura Edukacji [...]. [...] nie przedłożył...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga pozwolenia państwowego nadzoru budowlanego. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu może być wydane po uzyskaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   17