Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II SA/Ol 116/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-04-18

. stanowiskiem lądowisko nie jest obiektem budowlanym, do którego jako całości należy stosować przepis art. 82 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
lub systemy elektro-energetyczne można uznać, iż stosownie do przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy do starosty...

II SA/Po 529/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-07

lasu powinna znaleźć się w odległości zgodnej z aktualnymi wymaganiami prawa budowlanego; dopuszcza się zabudowę inną niż jednorodzinna (np. dom zamieszkania zbiorowego...
. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1332) (art. 48 ust. 3 pkt 1). Nie ulega wątpliwości, że w tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z prostym...

VII SA/Wa 1884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

od rodzaju przeszkody, albowiem przeszkoda lotnicza musi mieścić się w zakresie definicji, zawartej w art. 87 ust. 2 Prawa lotniczego, a więc musi to być obiekt budowlany...
z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane...

I OSK 1344/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

lotniczych pierwszeństwa w ochronie wobec ochrony przyrodniczej na przedmiotowej nieruchomości. Z art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze wynika bowiem, że obiekty budowlane...
lotniczej., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że Międzynarodowy Port Lotniczy im. [...] Sp. z o.o., na podstawie art. 82 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze...

II SA/Ol 1354/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2004 r. Prawo lotnicze i § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. Nr 118, poz.1238...
aktu, bądź też zażalenia., Następnie A.V.M. pismem z dnia 5 października 2015 r., powołując się na art. 52 § 3 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu...

VII SA/Wa 2001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

uwagę na treść art. 87 ust. 1-4 Prawa lotniczego, zgodnie z którym:, 1. Obiekty budowlane i obiekty naturalne w otoczeniu lotniska nie mogą stanowić zagrożenia...
: [...] na podstawie art. 82 pkt 7 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) oraz w związku z art...

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

, że 'przeszkodą lotniczą' w rozumieniu art. 87 ust. 2 Prawa lotniczego są obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych...
3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2006 r., Nr. 100, poz. 696 ze zm), stwierdził, że wskazane przez zarządzającego lotniskiem drzewa jako las mieszany stanowią...

II OSK 466/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

lotniczą' w rozumieniu art. 87 ust. 2 Prawa lotniczego są obiekty budowlane i obiekty naturalne stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych. Las...
lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2006 r., Nr. 100, poz. 696 ze zm), stwierdził, że wskazane przez zarządzającego lotniskiem drzewa jako las mieszany stanowią przeszkodę...

I OSK 1480/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 ze zm., dalej pl), po rozpatrzeniu wniosku 'A' Sp. z o.o. z siedzibą...
na lotnisku [...]; 2. nakazał Wnioskodawcy - 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w [...], jako zarządzającemu lotniskiem w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo lotnicze...

VII SA/Wa 1663/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: 'k.p.a.') oraz art. 87 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze...
wyczerpująco krąg podmiotów uczestniczących w niniejszym postępowaniu na prawach strony. W ekspertyzie określono również wiek poszczególnych drzew stanowiących elementy...
1   Następne >   3