Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

II SA/Po 265/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-11

. znak [...], wydaną w trybie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), zmienił ostateczną decyzję własną nr [...] z dnia...
instancji argumentował, że zmiana objęta przedmiotową decyzją wydaną na podstawie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego dotyczy wysokości budynku, liczby zaprojektowanych...

II SAB/Po 84/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-08

, dalsze postępowanie winno być prowadzone w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedno Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.). Sąd wskazał...
postępowania na podstawie art. 51 Prawa budowlanego. Do pisma załączono odpis decyzji z dnia [...] 2011 r. Nr [...]., Pismem z dnia [...] sierpnia 2011 r. Starosta [...] wystąpił...

II SA/Ol 852/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-20

'[...]', nr '[...]', Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229...
. Za takie względy nie można uznać przyszłego wprowadzenia zmian w Prawie budowlanym czy sytuacji rodzinnej i zdrowotnej zobowiązanych. Nałożony obowiązek...

II OZ 937/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-10

, że wpis został ustalony na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, który nie może mieć zastosowania do spraw prowadzonych na podstawie Prawa budowlanego z 1974 r. Zgodnie...
bowiem z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego zastosowanie w tych sprawach mają przepisy dotychczasowe, co oznacza, że dla ustalenia wysokości wpisu w postępowaniu...

II SAB/Po 78/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-22

wentylacji oraz instalacji odprowadzania spalin pieców gazowych., Zgodnie z treścią art. 81 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, tj. przepisu stanowiącego podstawę podejmowanych...
prawa budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych; protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania...

II OSK 751/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wstrzymał prowadzenie robót budowlanych, a następnie decyzją z dnia 3 grudnia 2001 r...
do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie. Stwierdzone odstępstwa prowadzonych robót budowlanych od ustaleń i warunków ustalonych decyzją...

II SAB/Po 72/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-10

z uwagi na stwierdzone wystąpienie przesłanki z art. 100 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
oraz urbanistów oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy Prawo budowlane...

II OZ 1136/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Prawa budowlanego, tj. art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 83 ust. 2 i art. 48 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4., Oprócz tego, art. 1 Prawa budowlanego wyraźnie określa, iż ustawa...

II OSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

od powyższego wyroku złożył [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...], zaskarżając wyrok w całości, zarzucając naruszenie:, I. prawa materialnego:, 1/ art. 145 § 1 pkt...
p.p.s.a. w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegającą...

II SAB/Po 10/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-24

.., Postanowieniem z dnia [..].05.2001 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. na mocy art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane wstrzymał prowadzenie wymienionych wyżej...
pkt 2 ustawy Prawo budowlane, decyzja nakazująca inwestorom wykonanie wyszczególnionych w decyzji czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100