Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 79/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-03

się w sposób następujący:, Pismem z dnia 18 października 2018 roku A. K. skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T. wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem...
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.) - postanowieniem z dnia [...] roku, wstrzymał z dniem doręczenia...

II SA/Łd 471/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-13

Prezydent Miasta Ł. decyzją z dnia [...] r., na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm., dalej jako Prawo budowlane) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Akademickiemu Związkowi Sportowo - Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Ł. pozwolenia...

II SA/Łd 232/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-25

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) nałożył na E. S. oraz H. M. obowiązek sporządzenia i przedstawienia czterech egzemplarzy...
Prawo budowlane i nałożono obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni oceny technicznej, w zakresie prawidłowości i zgodności ze sztuką budowlaną dotychczas wykonanych...

II SAB/Łd 62/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-03

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych; 4...
., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ powołał przepis art. 78 ust.1 ustawy Prawo budowlane., Decyzją...

II SA/Łd 700/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

. O.-W. o kontroli budowy przeprowadzonej przez pracowników Inspektoratu w dniu 19 września 2018 r. Organ powołał się na art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
prowadzona jest zgodnie z prawem, brak jest uzasadnienia dla ingerencji organów nadzoru budowlanego w ustalony stan faktyczny w którymkolwiek z trybów postępowania...

II SA/Łd 634/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-10

. U. z 2018 r., poz. 2096), powoływanej dalej jako: 'k.p.a.', i art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm...
postanowienia stanowił przepis art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), powoływanej w niniejszym...

II SA/Gl 174/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-22

w sprawie zgodności z przepisami prawa budowlanego budowy zadaszenia, zrealizowanego pomiędzy budynkiem gospodarczo - garażowym usytuowanym na działce nr 2 (ul...
sposób doprowadzenia wykonanych robot budowlanych do stanu zgodnego z prawem, poprzez rozbiórkę rynny naruszającej nieruchomość sąsiednią oraz wykonanie nowego odprowadzenia wód...

II SA/Łd 1156/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

powyzszeo budynku w terminie do 31 maja 2017r., na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974r. - Prawo budowlane w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7...
lipca 1994r. - Prawo budowlane., U. i H. B. nie wykonali obowiązku nałożonego powyższym postanowieniem., W dniu [...] PINB w W. wydał postanowienie...

I SA/Łd 516/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-24

otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu...
realizacji i nierealizowanie robót mimo wezwania, wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z umową i Prawem budowlanym, przesłanki odstąpienia od umowy z winy inwestora...

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

właściwy dla wydania pozwolenia na budowę w dacie [...] lipca 2010 r. (art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U z 2006 r. nr 156, poz. 1118...
prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie Wójtowi Gminy K. grzywny, 4. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną, 5. zasądza od S. B. na rzecz Wójta Gminy K. kwotę 357...
1   Następne >   +2   6