Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

się przez skarżącą na interes prawny wynikający z art. 28 Prawa budowlanego nie jest zasadne. Podstawą orzeczeń wydanych w tej sprawie nie były przepisy Prawa budowlanego, lecz ustawy...
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 28 Prawa budowlanego) z możliwością żądania przez dzierżawcę zastosowania w sprawie art. 73 ustawy z 13 października...

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

jako dzierżawca Spółka może być stroną postępowania o pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego). Poza tym interes prawny, o którym mowa w art...
Sąd uznał powoływanie się przez skarżącą na interes prawny wynikający z art. 28 Prawa budowlanego. Podstawą orzeczeń wydanych w rozpoznawanej sprawie nie były przepisy...

I SA/Wa 846/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

. 71 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane, uzasadniające zmianę sposobu użytkowania, a fakt wynajmu lokali mieszkalnych na podstawie umów cywilnych...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wskazał, że w przedmiotowej sprawie zebrany materiał dowodowy w postaci dokumentacji architektoniczno- budowlanej wykazuje...

I OPS 5/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

„Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
z siedzibą w Warszawie na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [..] listopada 2013 r., nr [..] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości...

I SA/Wa 340/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-01

za udowodnione takie okoliczności, jak to że:, 1. teren jest ogrodzony i stanowi obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego,, 2. nakłady na jego urządzenie poniosło...
za udowodnione także takie okoliczności, jak to że teren jest ogrodzony i stanowi obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, nakłady na jego urządzenie poniosło Miasto...

I SA/Wa 1337/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-09

[...] (sąsiedniej) przejdą na właściciela tej działki. W dalszej części pisma Urząd wyraził zgodę na budowę [...] na działce [...] przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego...
stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę Miasto K. własności nieruchomości położonej w K. przy ul. [...] (obecnie ul. [...]) oznaczonej...

I SA 2448/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

/ i należy do wyłącznej kompetencji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa., W skardze na tę decyzję zarzuca się organom błędną interpretację prawa, powtarzając argumentację...
, ponieważ organy orzekającej prawidłowo zastosowały przepisy prawa. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić podstawowe nieporozumienie występujące w pojmowaniu prawa przez skarżącego. Czym...

I SA/Wa 1442/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

. Ten tytuł prawny świadczył o posiadanym przez Gminę prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 2...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)., Gmina pomija to, że pozwolenie na budowę nie dotyczyło działki...

I SA/Wa 459/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

z zakresu prawa budowlanego, dotyczący kontroli legalności decyzji z 2014 r. nie był miarodajny dla niniejszej sprawy, która dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dacie dużo...
i Rozwoju z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...

I OSK 723/13 - Wyrok NSA z 2014-11-13

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym i ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych., Definicję pojęcia 'ład przestrzenny' zawiera art. 2 pkt 1 ustawy...
instancji, gdyż Gmina D. przedstawiając konieczne po uzyskaniu prawa własności działania przyznała, że niezbędny jest cały szereg czynności, włącznie z uzyskaniem zgody...
1   Następne >   +2   +5   +10   15