Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

VII SA/Wa 2432/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

na nieruchomości przy ul. [...] w Warszawie, nieprawidłowości w zakresie o którym mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w wysokości 50 000,00 zł (słownie...
Prawa budowlanego;, 2) charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego (zmiana kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości i szerokości biura...

VII SA/Wa 1110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

ustawy Prawo budowlane oraz umarzające postępowanie administracyjne prowadzone w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej kary z tytułu użytkowania lokalu...
nr (...) w budynku mieszkalnym przy ul. (...) w (...), bez dopełnienia wymogów wynikających z art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane - uchylił w całości postanowienie Powiatowego...

II SA/Rz 1453/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-25

. nr [...], wydanym na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru...
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, budowa sieci ciepłowniczej wymaga dokonania stosownego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej, a w niniejszej...

II OSK 423/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

o wszczęciu postępowania administracyjnego, a następnie postanowieniem z dnia [...] 2013 r., Nr [...], na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane, nałożył...
, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane, rozpoczął swój bieg w dniu 15 listopada 2012 r., tj. w dniu złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenie...

II SA/Po 496/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-25

z dnia [...].07.2013 r. na podstawie art. 49 ust.) i 2 ustawy z dnia 7 i i u ca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 123...
na budowę, co stanowi w tym przypadku naruszenie obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego., Wobec powyższego B. i S. D., mocą postanowienia PINB z dnia...

VII SA/Wa 567/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2014r., nr [...] Wojewoda [...] na podstawie art. 35 ust. 6 i 7 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym oraz w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz...

II OSK 753/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

] i podając, że zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawo budowlane stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu 500,00 x 2,00 x 1,0 x 1 x 10 = 10.000,00 zł., Na powyższe...
ust. 7 Prawa budowlanego. Zdaniem organu odwoławczego nałożona kara znajduje uzasadnienie w stwierdzonym stanie faktycznym sprawy., W skardze na powyższe postanowienie E...

II SA/Po 971/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

nr [...]z dnia [...] maja 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 57 ust, 7, art, 59f ust. 1, art. 59 g ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
. 84 ust. 1 pkt 1 oraz art. 84a ust. 1 pkt 1 - 3 Prawa budowlanego czynności kontrolne na nieruchomości przy ul. S. w P. (działka nr [...], arkusz nr [...], obręb S...

VII SA/Wa 1911/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

(...) w swoim rozstrzygnięciu z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) przyjął, że 65-dniowy termin, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, rozpoczął swój...
art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane oraz 1 dzień związany z wypożyczeniem przez inwestora (...) egzemplarzy projektu budowlanego. Organ wojewódzki przyjął zatem...

II SA/Po 171/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-12

budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) - dalej: 'Prawo budowlane' [aktualnie: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.] oraz art. 123 Kodeksu postępowania...
. [...]). Powołując się na art. 59a Prawa budowlanego, organ wskazał, że w dniu 1 kwietnia 2010 r. inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili obowiązkową kontrolę...
1   Następne >   +2   +5   +10   31