Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Gd 149/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-02

, a nie w prawodawstwie weterynaryjnym;, 3. art. 19 k.p.a., art. 66 ust. 1 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 19...
sanitarno - weterynaryjny nie może być regulowany prawodawstwem weterynaryjnym, a winien być regulowany prawem budowlanym. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16...

II SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony środowiska. Skarżący podejmując kolejne próby likwidacji ferm zwierząt futerkowych podnoszą argumenty należące...
kwestii regulowanych przepisami prawa budowlanego i jest sporządzona przez biegłego z zakresu architektury i budownictwa., Odmowę wznowienia postępowania w sprawie udzielenia...

II SA/Bk 576/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony środowiska. Skarżący podejmując kolejne próby likwidacji ferm zwierząt futerkowych podnoszą argumenty należące do różnych uregulowań...
przepisami prawa budowlanego i jest sporządzona przez biegłego z zakresu architektury i budownictwa., Odmowę wznowienia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na stosowanie...

II SA/Ke 398/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-12

'w sprawie' wyznaczenia czy 'w przedmiocie' wyznaczenia, tak jak to ma miejsce na przykład w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r...
w roku 2019 mieściło się w granicach prawa oraz w sposób właściwy realizowało podstawowe zadanie Inspekcji Weterynaryjnej określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy...

II SA/Lu 1229/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-04

została w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409), a więc w trybie właściwym dla uzyskania pozwolenia...
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 165 z 30...

III SA/Gd 182/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-28

(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem...
stwierdzono, że pasze magazynowane są razem z artykułami chemii budowlanej, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pasz i niesie ze sobą ryzyko pogorszenia ich jakości...

II SA/Rz 814/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

przepisami prawa I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. z dnia [...] czerwca 2005 r. Nr [...] znak: [...]; II. stwierdza...
; 5/ usunąć z placu targowego materiały budowlane oraz określił, że obowiązki wymienione w pkt 2,3,4 należy wykonać do 30.06.2005r., a z pkt 1 i 5 do 30 września 2005r...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

cyrkowa. Tym samym, w ocenie organu II instancji, dokonując rejestracji, w ramach swoich kompetencji, organ weterynaryjny zobowiązany jest brać pod uwagę cały system prawa...
, ponieważ posiadanie i przetrzymywanie zwierząt wskazanych we wniosku gatunków jest zabronione przez prawo powszechnie obowiązujące, organ l instancji zobligowany był wydać decyzję...

II SA/Lu 857/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-20

w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach...
oraz w sprawie nałożenia z tego tytułu kary pieniężnej. Jednocześnie organ pierwszej instancji poinformował stronę o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami...

II SA/Wr 55/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

usunięcia określonych uchybień z określeniem terminu do dnia 30 września 2005 r., na podstawie przepisu art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy. Za racjonalne i zgodne z prawem...
terminów dla tego typu zakładów, a także biorąc pod uwagę stan faktyczny, czyli znikomy postęp prac (do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto prac budowlanych przy wznoszeniu...
1   Następne >   3