Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Wa 1294/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-27

ustawy Prawo budowlane., Co prawda rozporządzenie to zawiera zapisy, które zastosowane do obiektów zawierających pomieszczenia pracy mają znaczenie dla zachowania...
bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże wyłącznym celem przepisów prawa budowlanego nie jest regulowanie praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Przepisy te regulują warunki...

I OSK 1011/05 - Wyrok NSA z 2006-04-20

, w szczególności nie ma prawa w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1126 ) do dokonywania...
się przez to przepisy ustawy Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy., Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207...

I OSK 2995/12 - Wyrok NSA z 2013-09-04

przepisy techniczno-budowlane, a nie czyniąc rozróżnień, tam gdzie ich nie wprowadza prawo przyjąć w ocenie strony należy, że odsyła on również do przepisów...
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), które w § 68 reguluje tą materię. Jednakże...

I OSK 2461/11 - Wyrok NSA z 2012-09-26

, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań ustawy Prawo budowlane., Co prawda rozporządzenie...
przepisów prawa budowlanego nie jest regulowanie praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Przepisy te regulują warunki techniczne wszystkich obiektów budowlanych...

IV SA/Gl 506/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-24

sanitarna nie wykazała naruszenia wymagań higienicznych i sanitarnych określonych w obowiązujących przepisach. Podniósł, że zgodnie z art. 80 i 81 ustawy Prawo budowlane...
organem właściwym do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, właściwym miejscowo jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego., Kwestionując...

I OSK 451/18 - Wyrok NSA z 2019-10-15

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ani przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
z art. 5 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego oraz art. 56 ust. 1 tej ustawy oraz art. 66 u.r.z.s., a także w związku z art. 12, art. 21 i art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o Państwowej...

II SA/Wa 2198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

, należące do kompetencji nadzoru budowlanego, dotyczące m.in. zgodności projektu z prawem budowlanym, czy momentu budowy kiosku, możliwości przebywania w tym obiekcie...
przewidziane powszechnie w przepisach prawa pracy oraz przepisach techniczno - budowlanych, znajdujących zastosowanie do pomieszczeń pracy na mocy przywołanego wyżej § 3...

III SA/Kr 583/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-11

, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostało wydane na podstawie art. 7 ustawy - Prawo budowlane i zgodnie z § 2 tego Rozporządzenia jego zakresem...
- budowlane nie stały się elementem prawa pracy, a ocena zgodności dopuszczonego do użytkowania budynku z przepisami techniczno - budowlanymi dokonywana jest przez organy...

II SA/Bd 575/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-29

wskazuje, że wymagania, jakie powinny spełniać schody i pochylnie, określają przepisy techniczno-budowlane, a nie czyniąc rozróżnień, tam gdzie ich nie wprowadza prawo (lege non...
. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719,), gdyż przepis ten 'nie należy do sfery prawa pracy w związku...

II SA/Sz 67/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-24

, w szczególności nie ma prawa w rozumieniu art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 105, poz.1126 ) do dokonywania...
jest mowa o 'przepisach techniczno-budowlanych' rozumie się przez to przepisy ustawy Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy., Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia...
1   Następne >   +2   +5   11