Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Kr 1354/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-07

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)., W uzasadnieniu wskazano, że powodem odmowy udzielenia informacji zgodnie z pkt 1 wniosku...
do informacji publicznej oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta...

II SAB/Gd 17/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-30

. 45 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 243 z 2010 r., poz. 1623 ze zm.) może być co do zasady uznany za informację publiczną, jeżeli dotyczy...
robót budowlanych związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Jednakże z przepisów ustawy Prawo budowlane wynika, że dokument ten jest w posiadaniu inwestora...

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

ustalenia, które budowle wokół domu [...] wybudowane z rażącym naruszeniem prawa, pozbawiły ten dom dostępu do drogi publicznej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
z prawem budowlanym, co w konsekwencji spowodowało, że właścicielka posesji przy ul. [...] nie ma zapewnionego do niej dojazdu. Jednocześnie Wojewoda zwrócił...

II SAB/Op 33/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-04

także na przepis art. 28 i art. 35 Prawa budowlanego oraz art. 73 K.p.a. W świetle zacytowanych wyżej przepisów, organ stwierdził, że 'budynek gospodarczy nie podlega przepisom...
dla realizacji wniosku skarżących w trybie u.d.i.p. jest również stanowisko organu w przedmiocie braku statusu strony z art. 28 Prawa budowlanego, a następnie z tego tytułu...

IV SA/Gl 669/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-13

szczególne przyznają prawo do wniesienia skargi (art. 50 § 2 P.p.s.a.)., W rozpatrywanej sprawie stroną skarżącą jest [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie...
z art. 83 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem wyższego...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

, które ma charakter katalogu zamkniętego, nie wymienia się wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...
Budowlanego w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. [...] Wojewódzki Inspektor...

II SAB/Sz 136/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku M. C. z dnia [...] r...
. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. C. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Wa 834/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskowanej z dnia [...] grudnia 2010 r. 1...
. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. Nr [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. 2. zaskarżona decyzja...

II SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

. Czas trwania procedur administracyjnych ma znaczny wpływ na koszty, a więc i ceny mieszkań. Informacja o rzeczywistym czasie procesowania pozwoleń budowlanych pozwoli...
ocenić obiektywnie stan administracji architektoniczno -budowlanej, co niewątpliwie leży w istotnym interesie społecznym, gdyż problem dostępności mieszkań - ich liczby i ceny...

IV SAB/Gl 41/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-19

z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od A w J. na rzecz skarżącego kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] r. J. W. wniósł...
inwestorski', który jest ustaleniem wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, dokonanym przez zamawiającego zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...
1   Następne >   2