Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II SA/Kr 72/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

. postanowieniem z dnia 22.08.2014 r., na podstawie art. 152 § 1, art. 123 oraz art. 187 k.p.a. w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane...
kryminalistycznej' z dnia 27.04.2014 r. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla sprawy ze względu na treść art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. W świetle powyższego...

II SA/Wa 152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w związku z art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, poprzez ich niewłaściwe...
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w związku z art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie...

II OSK 1919/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

. Prawo budowlane (u.p.b.). W ocenie organu I instancji ww. nośnik będący przedmiotem postępowania to wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, stanowiące...
r. (Protokół Nr - [...]) - jedyną osobą uczestniczącą w tej kontroli był przedstawiciel organu nadzoru budowlanego;, - art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo...

IV SA/Gl 655/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-25

na budowę nr [...] z dnia [...] r. w związku z naruszeniem przez inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego przepisów prawa budowlanego związanych...
. z o.o. o zastrzeżeniach co do stanu technicznego obiektów budowlanych [...] zlokalizowanego w Ż., przy ul. [...] oraz licznych wad tych obiektów wynikających...

VII SA/Wa 1570/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

niejawnym wniosku [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r...
., sygn. akt VII SA/Wa 1570/17 w sprawie ze skargi K. R. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2017 r...

II OSK 1268/19 - Postanowienie NSA z 2021-09-22

w sprawie ze skargi K. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
wnoszącej skargę na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

ich interes w istotny sposób. Co prawda, organ dysponował stanowiskiem przedsiębiorców, ale ogólnikowe powołanie się na tajemnice przedsiębiorcy czy prawa autorskie...
budowlana i powykonawcza). Ponownie zatem ustalenia wymaga ie tylko jakie są obecnie (po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej) podejmowane działania mające...

II SAB/Go 102/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego S.K. kwotę...
na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność...

IV SAB/Gl 71/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

czy prawa autorskie nie powinno było być wystarczające do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa co do wykonania...
dokumentacja budowlana i powykonawcza). Ponownie zatem ustalenia wymaga ie tylko jakie są obecnie (po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej) podejmowane...

II SA/Wa 2546/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

rozpatrzenia organowi I instancji. Skarżący zarzucił organowi I instancji naruszenie prawa do informacji, przewidziane w art. 61 ust 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej...
tajemnicy przedsiębiorcy., Podkreślił, że przepisy art. 5 ust 1 i ust 2 u.d.i.p. określają, jako podstawę dopuszczalności ograniczenia prawa do informacji, ochronę informacji...