Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SA/Sz 901/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia J. N. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
nr [...] , wybudowanej bez wymaganego przepisami Prawa budowlanego pozwolenia na budowę, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu organ odwoławczy przedstawił stan...

II SA/Ol 1170/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

. 50 a ustawy Prawo budowlane w związku z prowadzeniem robót budowlanych przy budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej, zlokalizowanym na działce...
przed sądami administracyjnymi, do czasu rozpatrzenia przez PINB wniosków skarżącego opartych na art. 50a ustawy Prawo budowlane. W postanowieniu tym WSA w Olsztynie...

IV SA/Po 1101/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-23

w wysokości 500 zł (pięćset złotych), 2. stwierdza, że przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
o tym także wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w K. z dnia [...] października 2009r., którym J. O.uznano winnym popełnienia wykroczenia z art. 93 pkt 9b Prawa budowlanego...

II SA/Gd 756/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

na podstawie art. 71a ustawy - Prawo budowlane w sprawie zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego położonego w K., przy ul. [...], na działce nr [...], oraz podjęcie...
rozstrzygnięć przewidzianych w art. 71a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, a w razie zaistnienia ku temu przesłanek, rozstrzygnięcia przewidzianego...

II SA/Lu 667/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-08

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Powyższy termin ma charakter terminu prawa materialnego, a jego upływ eliminuje to postanowienie z obrotu prawnego...
. Jeżeli zatem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydał w tym okresie żadnej z decyzji określonej w art. 51 ust. 1 pkt 1-3 Prawa budowlanego, to tym samym postanowienie...

II SA/Sz 309/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-27

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia M. i B. S. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...
z dnia [...]r. wydaną na podstawie art. 48 ust 1 prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał M. i B. S. rozbiórkę garażu dwustanowiskowego, wybudowanego...

II SA/Ol 106/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-10

sposobu użytkowania obiektu. O ile zaś zmiana taka spełnia przesłanki określone w art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego, to wymaga ona dokonania zgłoszenia. Tym samym, ewentualny...
brak takiego zgłoszenia może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 49b Prawa budowlanego. Sąd ocenił, że nie znajduje uzasadnienia stanowisko organu, że komis...

II SA/Łd 969/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-15

naruszeniem prawa; 3) przyznaje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. na rzecz S. M. sumę pieniężną w kwocie 700 (siedemset) złotych; 4) zasądza od Powiatowego...
z rażącym naruszeniem prawa, przyznał od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. na rzecz S.M. sumę pieniężną w kwocie 700 zł., Pismem z dnia 2 listopada 2016 r...

II SA/Łd 1012/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-19

, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawo budowlane obowiązek przedłożenia ekspertyzy technicznej. Wobec nie wykonania przez inwestora do dnia...
., na działce położonej w P. przy ul. A 83. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz...

II OSK 1523/11 - Wyrok NSA z 2012-12-19

w administracji (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz...
na podstawie art. 48 ust 1 prawa budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał M. i B. S. rozbiórkę garażu dwustanowiskowego, wybudowanego na działce...
1   Następne >   +2   +5   +10   35