Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

IV SA 1328/96 - Wyrok NSA z 1996-11-15

., (...) Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane to nie tylko tytuł...
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych., (...) Nie można (...) podzielić zarzutu skargi, iż pozwolenie na budowę zostało wydane z naruszeniem art. 32 ust. 2 ustawy Prawo...

I OSK 2917/14 - Wyrok NSA z 2017-01-04

ust. 2 dekretu warszawskiego w zw. z art. 320 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1939...
r. nr 34, poz. 216, ze zm., dalej: Prawo budowlane), gdyż bezzasadnie uznano, że ocena możliwości pogodzenia korzystania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości...

I SA/Wa 1991/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-04

Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli (Dz. U z 1928 r. nr 23, poz. 202) nie definiowało pojęcia 'budynek' ani 'budownictwo...
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli, zgodnie z którym przy jego sporządzaniu należało uwzględnić wymogi estetyczne wyglądu miejscowości...

I SA/Wa 1952/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 1928 nr 23 poz. 202)., Równocześnie organ nadzoru ustalił, iż Prezydium Rady...
1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r.. Nr 7. poz. 46) w art. 15 ust 1 wskazywała, iż inwestor prywatny mógł dokonać inwestycji budowlanych dla zaspokojenia potrzeb...

I OSK 615/06 - Wyrok NSA z 2007-05-09

przed wejściem w życie dekretu z dnia 26 października 1945 r. przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu...
nieruchomościami w związku z art. 10 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta RP o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z 16 lutego 1928 r. przez błędną wykładnię polegającą...

I SA/Wa 1394/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-03

. Prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 ze zm) osoby fizyczne mogły dokonywać inwestycji budowlanych wyłącznie dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych...
zajmowania się przemysłem budowlanym i magazynami w znaczeniu określonym Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym i prowadzenia na terenie...

I OSK 1427/08 - Wyrok NSA z 2009-04-15

1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) inwestor prywatny mógł bowiem dokonać inwestycji budowlanych wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych własnych...
lokalizacyjnej i przepisu art. 15 Prawa budowlanego, uniemożliwiało dotychczasowym właścicielom korzystanie z tej nieruchomości. Kwestia ta podlegała...

I SA/Wa 2330/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-16

(Dz. U. nr 5 poz. 16) i art. 15 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) wynikało, że właściciel...
powszechnych (oświata). Zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 15 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane inwestor...

I SA/Wa 1186/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

., Minister Infrastruktury wskazał, ze stosownie do treści art. 6, Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i zabudowaniu...
[...] sierpnia 1931 r., wydany na podstawie art. 23-28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz...

I SA/Wa 1942/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

wydany na podstawie art. 23-28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16.02.1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Nr 23, poz. 202...
niż dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych byłej właścicielki. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy z dnia 31.01.1961 prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) inwestor prywatny...
1   Następne >   +2   +5   +10   32