Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 1066/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-07

jest równoznaczne ze zmianą warunków użytkowania obiektu wymienionych w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane. Zmiana warunków użytkowania wymaga zgłoszenia właściwemu...
źródłowym. Taki charakter dla poszukiwania znaczenia tych pojęć ma ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), zawierająca w jej art...

II SA/Kr 1533/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-25

.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 15 lipca 2015 r. wniesionego przez [...] S.A. oraz odwołania z dnia 20 lipca 2015...
przez postępowanie pierwsze instancyjne i stwierdził, iż organ ten nie uczynił zadość przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane., Organ...

II SA/Łd 831/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-03

z możliwości przystąpienia do użytkowania tych urządzeń lub drogi, ustaloną według przepisów prawa budowlanego., Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
wynikającą z możliwości przystąpienia do użytkowania tych urządzeń lub drogi, ustaloną według przepisów Prawa budowlanego. Na sposób rozstrzygnięcia sprawy nie ma wpływu...

I OSK 793/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

, że dla oceny zasadności wniosku o wydanie zaświadczenia w przedmiocie potwierdzenia przekształcenia praw pierwszoplanowe znaczenie ma charakter techniczno-budowlany...
zwrotu 'grunty zabudowane na cele mieszkaniowe' w zakresie ustalenia rodzaju zabudowy mieszkaniowej na gruncie trzeba odwołać się do przepisów Prawa budowlanego...

II SA/Gl 453/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-21

przynależne. W celu przekształcenia strychu na lokal należy dokonać właściwemu organowi zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania zgodnie z prawem budowlanym. Dopiero wówczas...
od postępowania w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego wynikającego z treści art. 71 Prawa budowlanego. Nie zostało też w obowiązujących przepisach bliżej...

II SA/Gl 454/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-21

jako tzw. pomieszczenie przynależne. W celu przekształcenia strychu na lokal należy dokonać właściwemu organowi zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania zgodnie z prawem budowlanym...
wynikającego z treści art. 71 Prawa budowlanego. Nie zostało też w obowiązujących przepisach bliżej uregulowane. Niewątpliwie powinno ono jednak doprowadzić do ustalenia, że lokal...

I OSK 52/19 - Wyrok NSA z 2022-01-25

.), zwanej dalej 'u.g.n.' oraz art. 3 pkt 3a, 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), zwanej dalej 'P.b....
w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy czym aby określone czynności zakwalifikować można było jako remont, muszą być one oparte na wskazanych...

I SA/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

w wodę oraz dróg pożarowych., Dalej SKO wskazało, że na terenie 6.6 U(MN) w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii...
nieruchomości dokonywanym w trybie przepisów ugn nie mają zastosowania przepisy Prawa budowlanego a także przepisy wydanego w oparciu o tę ustawę rozporządzenia z 2002r...

II SA/Wr 183/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-20

ustawy Prawo budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przytaczając szeroko orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące tej problematyki...
większość rozważań, a także przytoczonych poglądów judykatury dotyczyło ustawy Prawo budowlane, (aktualnie Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.). Co więcej to właśnie regulacje...

OSK 854/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zm./ wraz z właściwym dla rodzaju inwestycji aktem wykonawczym do tej ustawy, czyli rozporządzeniem Ministra...
w sprawach podziałów nieruchomości. Rozporządzenie to było przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i zgodnie z dyspozycją par. 2 rozporządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   32