Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Gd 2018/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, jeśli przedmiot postępowania dotyczy części wspólnych budynku, pod pojęciem właściciela mieści się wspólnota...
. (...) którym na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zobowiązano wspólnotę mieszkaniową budynku nr 51 przy ul...

IV SA 2570/00 - Wyrok NSA z 2001-10-08

Wykonania przez najemcę naprawy podsufitki w lokalu przez niego zajmowanym nie podlega regulacji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000...
w miejscach odspojenia., W związku z tym organ I instancji, działając na podstawie art. 61 i art. 66 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nakazał Barbarze M...

II SA/Kr 189/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-04

W sytuacji, kiedy wydania nakazu opróżnienia budynku w trybie art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ domaga się sam...
. 68 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 i art. 56 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach...

II SA/Ka 1282/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

Sytuacja najemcy lokalu w stosunku do najemcy innego lokalu w danym budynku jest na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
'., U podstaw materialnoprawnych decyzji powołano art. 71 pkt 1 i 2 oraz art. 51 pkt 2 prawa budowlanego /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, a w jej uzasadnieniu podano, że wskutek...

II SA/Gd 1685/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-05

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/, po zapoznaniu się z opinią o stanie technicznym budynku przy ul. T. 23 oficyna w G., nakazał Przedsiębiorstwu Gospodarki...
odwoławczego wskazano, że przepis art. 68 Prawa budowlanego, w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem...

II SA/Kr 1031/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-27

1. Art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ odnoszą się do obiektów budowlanych, a nie lokali znajdujących...
. (...) Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 - zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r...

IV SA 134/98 - Wyrok NSA z 1998-08-27

. 1 prawa budowlanego z 1994 r. wydano decyzję zaskarżoną., W ocenie Wojewody decyzja ta jest zasadna w świetle ustaleń faktycznych dotyczących stanu stropodachu...
na tarasie i obowiązującej regulacji prawnej art. 67 prawa budowlanego. Równocześnie organ ten podniósł, że przedmiotowa decyzja nie wpływa na realizację wcześniejszych decyzji...

II SA/Lu 1461/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-28

zamiennego na podstawie odrębnych przepisów /art. 69 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie oznacza, iż wydanie tej decyzji...
domowym wobec czego utraciły prawie połowę masy właściwej. Taki stan stropu grozi zawaleniem., Zgodnie z art. 68 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...

SA/Wr 2261/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-16

Najemcy, który w ramach stosunku najmu lokalu mieszkalnego ma prawo do używania strychu i korzystając z tego prawa zbudował na strychu pomieszczenie dla hodowanych...
gołębi służą procesowe uprawnienia strony w sprawie o przywrócenie stanu użytkowania strychu zgodnego z jego przeznaczeniem, prowadzonej na podstawie przepisów prawa...

II SA/Łd 307/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

odrębnych przepisów. W odniesieniu do urządzenia kanalizacyjnego tymi odrębnymi przepisami będą: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243...
sanitarnej. Decydujące znaczenie ma wobec tego nie odbiór (przejęcie) robót, lecz zgłoszenie urządzenia do użytkowania, stosownie do treści art. 54 ustawy - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   11