Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol

II SA/Po 160/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

[...] listopada 2019 r. znak [...] Starosta K. (dalej również: Starosta; organ I instancji) na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia [...] lipca 1994 r. Prawo budowlane...
., poz. 256 ze zm.) - dalej: k.p.a. - oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), utrzymał...

VIII SA/Wa 297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (DZ.U z 2006 roku, nr 156, poz. 1118 ze zm. dalej jako prawo budowlane...
września 2010 roku uchylił zaskarżoną decyzję., Dokonując oceny prawnej organ podnosił i wskazywał, że art. 47 ust.1 i 2 ustawy prawo budowlane stanowi...

II SA/Po 1141/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

13 lutego 2012 r. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] (dalej: PINB w P.) zakończenie robót w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane, które zostało...
, 17 i 18 u.g.n., jak również przepisów art. 3 pkt 3a w zw. z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego [ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290...

II SA/Gd 114/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-16

zezwoleń przewidzianych przez prawo budowlane,, 2. naruszenie przepisów postępowania to jest art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 77, art. 79 i art. 80 k.p.a. poprzez...
hydrotechniczne, za pomocą których można regulować stan wody, to takiego stawu rybnego - przy uwzględnieniu pojęcia budowli w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane...

II SA/Łd 560/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-13

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290) - w skrócie 'Prawo budowlane'. Według organu odwoławczego ustawodawca definiując pojęcie remontu oparł...
Prawa budowlanego, poprzez uchylenie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 87 i 97/1 położonej w obrębie B...

II SA/Bk 572/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-07

oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), w tym w zakresie zabezpieczenia terenu...
[...]. W tych okolicznościach organ II instancji uznał, iż inwestor wykazał swoje prawo do dysponowania nieruchomością nr [...] na cele budowlane. Prawo dysponowania na w/w cel pozostałymi...

II SA/Kr 438/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy., W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy wskazał...
Budowlanego w K. stwierdził, że organ I instancji uczynił zadość przepisom ustawy Prawo budowlane jak i Kodeksu postępowania administracyjnego., Wyjaśniono, że postępowanie...

II SA/Wr 225/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-10

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane PINB wskazaną na wstępie decyzją nakazał Wspólnocie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminy wykonania...
wyjątkowości możliwości nakazania usunięcia nieprawidłowości w trybie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego, organ winien uwzględnić realne możliwości finansowe Wspólnoty, wyznaczając...

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

. 54 ustawy Prawo budowlane. Organ I instancji uznał, że dzień, w którym zawiadomienie powyższe zostało przyjęte bez sprzeciwu organu nadzoru budowlanego...
, że na terenie inwestycji nie było obiektów przeznaczonych pod rozbiórkę, co potwierdza, że istniejące utwardzenie ulicy nie powstało w oparciu o przepisy prawa budowlanego...

II SA/Gd 501/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

przepisów Prawa budowlanego. Warunku tego nie spełnia istnienie drogi utwardzonej, w tym np. asfaltowej, jeżeli jej budowa nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami...
Prawa budowlanego. Przepisy art. 54 i 55 Prawa budowlanego określają warunki, jakie powinny być spełnione przez inwestora przed przystąpieniem do użytkowania obiektu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100