Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

zastosowania przez właściwe organy art. 40 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
na budowę. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego uzyskanie takiej decyzji było niezbędne. Niesporne jest również to, że w budynku tym zostały wykonane...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

należy według Samorządowego Kolegium Odwoławczego posłużyć się art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Pod pojęciem...
budowli dla potrzeb podatku od nieruchomości należy zatem rozumieć obiekt budowlany, który nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. Wprawdzie art. 2 ust. 1 Prawa...

SA/Ka 1058/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-03-30

art. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./ oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane...
/Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ i par. 43 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawach nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8 poz...

SA/Ka 399/82 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1982-09-30

. 37 ust. 1 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12/ i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38...
. - Prawo górnicze /Dz.U. 1961 nr 23 poz. 113/ i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 7 poz. 46 ze zm./, odpowiadają co do treści obecnie...

IV SA 308/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 230/, lecz są elementami badawczych robót geologicznych, dla których samodzielną podstawę...
zatwierdzającego projekt badań geologicznych. Przepisy prawa budowlanego nie mają zastosowania w tym postępowaniu, natomiast kwestie związane z eksploatacją wód...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę została wydana przez organ budowlany decyzja o pozwoleniu na zmianę projektu technicznego budynku., 2. Przepis art. 76 Prawa...
górniczego ma zastosowanie, poprzez art. 56 tego prawa, również do kosztów związanych z zabezpieczeniem obiektu budowlanego w czasie budowy przed szkodami górniczymi. Naczelny...

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

obiektu samowolnie wzniesionego i dopuszcza go do użytkowania /art. 37, art. 40 i art. 42 prawa budowlanego/. Przepis art. 66 prawa górniczego jednoznacznie stanowi...
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku wzniesionego samowolnie /bez zezwolenia wymaganego prawem/ nie wyłącza stosowania art. 66 dekretu z dnia 6 maja 1953 r...

SA/Ka 606/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-10-05

budowy, nie może się ostać gdyż zgodnie z art. 34 prawa budowlanego wyłącznie ten dziennik jest dokumentem urzędowym stwierdzającym przebieg robót budowlanych zachodzących...
Do art. 73 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze /Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12 ze zm./, który z mocy art. 56 stosuje się odpowiednio do roszczeń o refundację...

IV SA 602/88 - Wyrok NSA z 1988-10-13

pomyślnym egzaminu ze znajomości przepisów prawa geologicznego, a w niektórych wypadkach /par. 5 rozporządzenia/ - również ze znajomości prawa budowlanego., Ze względu...
surowców ilastych, piasków oraz naturalnych kruszyw budowlanych i drogowych /specjalność wymieniona w par. 1 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii...

II GSK 372/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego oraz ustawodawstwa dotyczącego działalności gospodarczej...
- prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalając skargę na powyższą decyzję stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne...
1   Następne >   2