Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Po 1325/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-13

właściciela nieruchomości i jednocześnie inwestora - Z. D., warunku określonego w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, co skutkuje wyłączeniem wymogu dokonania...
, że został spełniony warunek określony w art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego. Organ nie wskazał żadnego dowodu na to, iż plan sytuacyjny został sporządzony...

II SA/Op 265/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-11-06

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118), Z. W. zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu...
, poprzez sprecyzowanie nazwy zgłoszenia zamierzonej budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Przewodniczącego Zespołu...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane', odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej...
jednorodzinny - 1110.Dj, dom letniskowy - 1110.Dl, leśniczówka - 1110.Ls, inny budynek mieszkalny jednorodzinny -1110.In. Natomiast odwołując się do prawa budowlanego organ...

II SA/Ol 262/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

-technologiczną z pozostałymi obiektami budowlanymi oczyszczalni i zgodnie z definicją budowli zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ewidencją budynków miały być objęte wszystkie budynki zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Powołując...

II SAB/Rz 11/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-23

mieszkalnego zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego, w zakresie lokalizacji: S., działka nr 1534/4'., W odpowiedzi pismem z dnia 18 listopada 2013 r. Przewodniczący Zespołu...
uzgadniania z właściwym starostą projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynika nie z ustawy Prawo budowlane ale z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne...

II SA/Op 464/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-25

) i art. 82 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania J. K. z [...] od decyzji Starosty...
. Do zgłoszenia dołączył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania działką na cele budowlane, opis techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków, schemat technologiczny...

II SA/Sz 148/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-26

. [...]. Decyzja została wydana na podstawie przedłożonego przez inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projektu budowlanego...
bez wymaganej prawem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] w dniu [...] r. przeprowadził kontrolę ww. budowy i stwierdził...

II OSK 91/12 - Wyrok NSA z 2012-04-03

naruszenie prawa poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: art. 3 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz § 9 ust. 6 i ust. 7 Rozporządzenia...
, mimo, iż w przedmiotowej sprawie winien był to uczynić, w szczególności do ustalenia na podstawie: art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz...

II SA/Gl 1196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-07

terminie., Decyzją z dnia [...]r. znak: [...] Starosta [...] na podstawie art. 30 ust.2 Prawa budowlanego wniósł sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych bez wymaganego...
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wskazał...

I OSK 275/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi. Stoi to w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(Dz.U.10.243.1623 j.t. ze zm., dalej: prawo budowlane). Wójt we wniosku wskazał również, że wskazany zapis w Ewidencji stanowi także postawę do wymiaru podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   78