Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OSK 2813/14 - Wyrok NSA z 2016-09-14

zawartą w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oczyszczalnia ścieków, jako całość, powinna być traktowana jako budowla., Decyzją z dnia [...] października 2010 r...
, który został zatwierdzony decyzją administracyjną, są zgodne z definicjami Prawa budowlanego. Zaznaczono, że definicje budynków i budowli zawarte w aktualnych przepisach Prawa...

I OSK 1942/18 - Wyrok NSA z 2019-02-12

art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Z kolei obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego wynika z art. 43 ustawy Prawo budowlane...
nie spełniający w rozumieniu prawa budowlanego definicji budynku nie mógłby być przedmiotem pozwolenia na budowę, nie byłaby wymagana inwentaryzacja powykonawcza...

SA/Rz 1525/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-06-12

Dla celów realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ wiążące są zapisy uwidocznione...
Prezydent Miasta Rz. działając na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ decyzją z dnia...

III SA/Kr 492/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-21

z rejestru gruntów dla wskazanej powyżej działki. Jako interes prawny w uzyskaniu żądanego dokumentu przywołał art. 20 Prawa budowlanego podając, iż dane zawarte...
prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem wynikający z art. 20 Prawa Budowlanego (...), w szczególności w zakresie zawartym w ust. 1 pkt 2) tj. 'uzyskania wymaganych...

II SA/Gd 1151/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-19

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych...
po wejściu w życie nowego Prawa budowlanego mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego z 1994 r. W sytuacji gdy ogrodzenie powstało bez wymaganego pozwolenia na budowę...

II SA/Bk 52/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-03-28

Organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji...
oraz procedury związane z legalnym dokonaniem zmiany sposobu użytkowania określa przepis art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, póz. 1623 ze zm...

II OSK 2430/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

, tj. art. 48 i 49 Prawa budowlanego poprzez nieuprawnione przyjęcie, iż przepisy szczególne wobec reguły wnikającej z art. 155 K.p.a. sprzeciwiają się uchyleniu zaskarżonej...
do uznania przez organ pierwszej instancji inwestycji za kwalifikującą się do zgłoszenia budowlanego i nadającą się do objęcia jej, w ramach trybu naprawczego z art. 50 i 51 Prawa...

II SA/Ke 578/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118)., Odwołanie od powyższej decyzji złożył P...
dla przedmiotowej inwestycji, załączając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję Burmistrza z dnia...

III SA/Kr 385/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

jest budynkiem w znaczeniu ustawy prawo budowlane, gdyż posiada ściany jako przegrody budowlane, dach i jest osadzony trwale na gruncie., Organ I instancji z powołaniem...
klasyfikacji i nomenklatury określonej na podstawie ustawy o statystyce publicznej przyjął, że definicja ta jest zbieżna z definicją prawa budowlanego., W oparciu o przyjęte...

SA/Rz 1369/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-13

Art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ adresowany jest do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, czyli do podmiotów...
w O. decyzją z dnia 8 kwietnia 1998 r. (...) na podstawie art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, oraz art. 104 Kpa nakazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   80