Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II SA/Po 99/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-30

oraz art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), nakazał...
nr [...] jest własnością Gminy M., Organ I instancji zastosował w sprawie tryb legalizacyjny z art. 48 Prawa budowlanego i postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2014 r., wydanym...

II OSK 675/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Nadzoru Budowlanego w B.-Z., na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, dalej zwanej Prawem budowlanym, nakazał...
z art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, wymagała zgłoszenia właściwemu organowi. Ponieważ S. Ś. nie dokonał takiego zgłoszenia, należało nakazać rozbiórkę na podstawie...

OSK 1400/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

Przez wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ pojęcie drogi należy rozumieć nie tylko drogi...
przez Tadeusza M. droga dojazdowa, stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 - Prawa budowlanego, w związku z czym inwestor winien uzyskać na jej wykonanie pozwolenie na budowę...

II SA/Kr 411/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-13

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)., W uzasadnieniu organ wskazał, że analiza projektu architektoniczno - budowlanego zatwierdzonego w decyzji...
. 50a pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi A. sp. z o.o. w K. na powyższą...

II OSK 787/12 - Wyrok NSA z 2012-06-01

i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 ze zm., zwanej dalej Prawo budowlane), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia...
organu I instancji, w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane...

II SA/Ka 888/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-08

1. Ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie stosuje się jedynie do wyrobisk górniczych /art. 2 ust. 1/, a przepisy...
tej ustawy nie naruszają uregulowań zawartych w przepisach odrębnych, a w szczególności: prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów...

VII SA/Wa 1197/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-21

. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz 1118 ze zm., zwanej dalej Prawo budowlane), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003...
, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,, * decyzję Wojewody...

VII SA/Wa 1726/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

zadania, nie powołał kierownika budowy i nie rozpoczął żadnych robót w terenie. Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. z mocy prawa wygasły., Zdaniem J. K., rozpoczęcie budowy w 'obecnych warunkach' będzie samowolą budowlaną czyli czynnością podlegającą odpowiedzialności karnej. Na terenie...

II SA/Gl 688/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-24

postępowania naprawczego na podstawie art. 51 ust.1 ustawy Prawo budowlane i umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe., Odwołanie od tej decyzji złożył F. O. oraz D. F., H. P...
nie budowę nowej drogi lecz przebudowę drogi istniejącej., Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego do podstawowych obowiązków organu nadzoru należy nadzór...

II OSK 1975/12 - Wyrok NSA z 2012-09-28

akustycznych nie wypełnia przesłanek określonych w art. 156 § 1 k.p.a., Ustosunkowując się do zarzutu naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego organ uznał...
, że zasłonięcie nieruchomości wnioskodawcy ekranem akustycznym nie może być traktowane w kategorii naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich, bowiem przepisy prawa budowlanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100