Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Po 118/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-16

przepisu art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2006r., nr 156, poz. 118 ze zm.) zgodnie z którym zmianą sposobu użytkowania...
Budowlanego należało zważyć, czy zmiana sposobu użytkowania powoduje zmianę warunków określonych w przepisie art. 71 ust 1 pkt 2 prawa budowlanego...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

postępowania, to jest art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. w zw. z art. 84 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 84a ust.1 pkt 1 w zw. z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z art. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej przez uznanie, że rozstrzygnięcie...

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

nie wydał pozwolenia na jego użytkowanie, zatem skarżąca mogłaby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe tylko z naruszeniem przepisów ustawy - Prawo budowlane, dopuszczając...
prawa budowlanego - świadczy o tym, że budynek ten nie nadaje się do zamieszkania., W ocenie autora skargi kasacyjnej pomimo że przepisy ustawy o Straży Granicznej...

II SA/Wa 2548/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

[...].). W świetle przepisów prawa budowlanego garaż stanowi pomieszczenie nienadające się na stały pobyt ludzi. Natomiast według przepisu § 31 ust. 3 uchwały Rady m.st. Warszawy...
o pomoc mieszkaniową, w tym osób zamieszkujących w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego, powinny być składane w dzielnicy...

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

budynku czy budowli w rozumieniu norm prawa budowlanego., Pojęcie normatywne domu jednorodzinnego czerpało swoje źródło z definicji określonej w już uchylonych przepisach...
. Obecnie obowiązuje definicja legalna pojęcia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, która został wprowadzona do ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 109 poz...

II OSK 236/09 - Wyrok NSA z 2009-10-02

art. 51 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21...

I OSK 1698/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

. Powoływanie się na orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie prawa budowlanego nie spełnia w tym przypadku swej roli i nie może zostać uznane za adekwatne. Do zadań prawa...
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.) obowiązującymi...

II SA/Bk 272/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-19

zatrucia czadem. W związku z tym według odwołującego nie spełniał definicji budynku mieszkalnego określonej w art. 3 ustawy Prawo budowlane i nie mógł służyć zaspokajaniu...
pieniężnego za brak lokalu nie przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli utracił lub zrzekł się prawa zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu...

IV SA/Gl 244/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-02

, który nie spełnia wymogów technicznych prawa budowlanego do użytkowania budynków mieszkalnych. W jego ocenie, organy orzekające w sprawie nie dochowały należytej...
wprost wymienia jakie wydatki są uwzględniane przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art. 6 ust. 3 - 4a ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami...

III SA/Łd 642/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-27

na zwiększenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które jest prawem zbywalnym i przechodzi na spadkobierców. Zbycie tego prawa obejmuje także wkład budowlany...
zaś w razie wygaśnięcia tego prawa spółdzielnia jest obowiązana zwrócić osobie uprawnionej wartość rynkową tego prawa. Wielkość wkładu budowlanego ma więc istotny wpływ...
1   Następne >   +2   6