Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

II SA/Po 336/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

analogie do kary za wykonywanie przewozu (transportu) drogowego z naruszeniem przepisów ustawy kara za naruszenie przepisów prawa budowlanego, o której mowa w art. 59f ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), będąca również dochodem budżetu państwa (art. 59g ust. 1), jest wymierzana...

III SA/Gd 1018/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

prawem stanowiska innego organu (pkt 6)., Wnioskując o wznowienie postępowania strona wskazała na nowy dowód- opinię nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie powinien być objęty procedurą dopuszczenia do obrotu, może najwyżej wymuszać...

III SA/Gd 1019/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, o ochronie środowiska, etc...
została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu., Po wydaniu decyzji ostatecznej strona dowiedziała się o nowej okoliczności faktycznej oraz nowym...

III SA/Gd 1017/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

celny powstaje nawet wówczas, jeżeli towar objęty jest ograniczeniami lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie...
bez uzyskania wymaganego stanowiska organu nadzoru budowlanego (art. 240 § 1 pkt 5 i 6 o.p.). Wskazała przy tym na opinię [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

III SA/Gd 353/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-19

, ogrodzenia i bramy należą do pojęć prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, ze zm...
.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń budowalnych - art. 3 pkt 9) Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne...

III SA/Po 364/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-01

. Zdaniem Dyrektora Izby Celne konieczność zamontowania elementów zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie ma również znaczenia dla dokonywania takiej klasyfikacji...
a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm...

III SA/Gd 704/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-19

prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń...
budowlanych - art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne w zakresie konstrukcji budowlanych...

III SA/Po 473/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-27

klasyfikacją celną a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156...
zapisami Nomenklatury Scalonej oraz Wyjaśnieniami do Taryfy celnej, wobec czego wszelkie inne uregulowania prawne, m. in. z zakresu Prawa budowlanego pozostają bez znaczenia...

I GSK 967/10 - Wyrok NSA z 2012-02-08

w celu wydania opinii w zakresie użycia importowanych elementów konstrukcji oraz w celu spełnienia przez nie określonych wymogów prawa budowlanego nie było uzasadnione...
przedmiotem oceny organu celnego nie była zgodność konstrukcji balustrady czy ogrodzenia z przepisami prawa budowlanego, a cechy i charakter elementów użytych do wykonania...

I SA/Go 977/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-04

, iż podatniczce nie przysługiwało prawo do odliczeń na cele budowlane. Uznał bowiem, że nie zachodziła przesłanka zastosowania ulgi wymieniona w art. 27a ust. 1 pkt 1...
się definicją pojęcia 'remont' odwołał się do definicji użytej w art. 3 ust. 8 ustawy - Prawo budowlane. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził jednocześnie, iż inwestycja prowadzona...
1   Następne >   +2   +5   +10   41