Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 234/09 - Wyrok NSA z 2010-02-03

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Sąd zwrócił m.in. uwagę na fakt nie przeprowadzenia przez organ postępowania umożliwiającego ustalenie...
1974 r. - Prawo budowlane, nakazał S. M. rozbiórkę dwóch drewnianych obiektów budowlanych, wzniesionych w 1994 r. bez pozwolenia na budowę na działce nr [...] w K...

II OSK 832/10 - Wyrok NSA z 2011-05-13

wykonanie w terminie do 31 maja 2009 r. robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, polegających na: 1) założeniu rury ochronnej na istniejącym gazociągu...
art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), gdyż przepis ten odnosi się tylko do obiektów...

II OSK 1462/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

. Ponadto ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) nie zlikwidowano całkowicie obowiązku...
. rozporządzenia z 2000 r., Kolegium stwierdziło również, że w świetle art. 3 pkt 1b i pkt 3 oraz art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...

II SA/Bd 416/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

prowadzenia prac budowlanych. Odnośnie sposobu (przewidzianego) wykorzystania tych budowli organ wskazał na definicję zawartą w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego., Wójt stwierdził...
, ze zmiana ustawy o broni i amunicji dokonana ustawą z dnia [...] marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718...

III SA/Gd 517/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

nie zaobserwowano żadnych konstrukcji budowlanych, znajduje się tam usypany wał ziemny., Strona podtrzymała stanowisko, że przedmiotowa strzelnica w myśl prawa budowlanego...
nie jest obiektem budowlanym, w związku z powyższym przedłożenie decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania nie jest wymagane przepisami prawa., W podsumowaniu organ uznał...

III SA/Lu 496/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-05

świerka i w najbliższych latach tak pozostanie. Natomiast wykaz obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie jest zawarty w załączniku do ustawy - Prawo...
kompetencje do weryfikowania (badania), czy strzelnica zbudowana jest z zachowaniem wymogów prawa budowlanego oraz czy jest dopuszczona do użytku w rozumieniu przepisów, m.in....

II OSK 3526/18 - Wyrok NSA z 2021-11-03

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym samym zgodnie z art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego nie podlega legalizacji. W tej sytuacji organ nadzoru budowlanego...
, iż na gruncie art. 48 ustawy Prawo budowlane utrwalony jest pogląd, że zgłoszenie wykonywania robót budowlanych i brak sprzeciwu organu wyłącza - co do zasady...

III SA/Lu 316/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-29

art. 47 ustawy o broni i amunicji przez art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718...
stworzenia wymagałby spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane., Skarżący podniósł, że dla organizowanej przez niego...

II SA/Ol 260/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód m.in. organów architektoniczno-budowlanych. Podał, że w wyroku z 28 kwietnia 2020 r., sygn. II OSK 1097/19 NSA...
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351). W związku z tym podstawowym warunkiem...

III SA/Gd 678/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-28

, czy na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351...
strzelnicy w danym miejscu, czy strzelnica powstała zgodnie z prawem na podstawie odpowiednich zgód m.in. organów architektoniczno-budowlanych. Ma to zagwarantować realizację...
1   Następne >   +2   +5   7