Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II OSK 1473/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

decyzją z [...] czerwca 2016 r. nr [...] (na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane)., Decyzją z [...] listopada 2016 r., znak: [...],[...] Wojewódzki Inspektor...
Nadzoru Budowlanego udzielił E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wnioskowanego pozwolenia na użytkowanie, jednocześnie na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy Prawo budowlane organ...

II OSK 993/12 - Wyrok NSA z 2013-09-18

niewykonanie obowiązku nałożonego decyzją wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 243, poz...
. 1623 ), uzasadnia wydanie na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane decyzji nakazującej zaniechanie robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu...

II OSK 1908/06 - Wyrok NSA z 2008-01-23

ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126) zatwierdził projekt budowlany i udzielił M. C...
[...] marca 2004 r. na mocy art. 50 ust. 1 pkt 4, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz art. 123 kpa...

II SA/Go 891/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-28

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego...
Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę, że zasadą Prawa budowlanego jest, iż wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 Prawo...

VII SA/Wa 1367/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

., Organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] listopada 1999r., nr [...] PINB dla miasta W., na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Prawo budowlanego wstrzymał...
roboty budowlane., Następnie decyzją z dnia [...] grudnia 1999r. Nr [...], w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane, zobowiązał inwestora do przedłożenia we wskazanym...

II OSK 2426/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

. 30 ust. 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, postanowieniem z dnia 12 lipca 2013 r., nr 187/2013, nałożył na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia zgłoszenia...
o oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wskazanie terminu rozpoczęcia robót oraz o odpowiednie szkice i rysunki dotyczące...

II OSK 342/11 - Wyrok NSA z 2012-05-15

wykonania następujących robót budowlanych w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem: rozebranie pasa pokrycia nad ścianą rozdzielającą oba budynki; podwyższenie...
nie zasługuje na uwzględnienie., Organ wskazał, że decyzję wydano w oparciu o art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z '2003 r., Nr 207, poz...

II OSK 2653/13 - Wyrok NSA z 2015-05-29

[...] listopada 2011 r., nr [...], wydanym z powołaniem się na art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623...
nie mieściło się w kategorii budów jak i robót budowlanych wskazanych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 Prawa budowlanego. Za zasadne organ uznał natomiast zarzuty odwołania kwestionujące...

II SA/Sz 150/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-25

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury...
o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa budowlanego jego inwestycji, zrealizowanej na terenie działek nr [...] położonych w obrębie...

II SA/Gd 46/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 ze zm.) wstrzymał prowadzenie przez M.W. robót budowlanych polegających na budowie wiaty na działce...
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. M.W., pełnomocnik M.W., pismem z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   16