Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II SA/Po 288/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-19

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wówczas tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, obecnie Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., dalej 'P.b.')., Dnia...
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) przez co należy stosować przepisy P.b. sprzed...

VI SA/Wa 1243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm., dalej: 'p.w.p.') oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2...
' z dnia 30 maja 2018 r.;, - nieuwierzytelnioną i niedatowaną kopię zeszytu 6 Instytutu Techniki Budowlanej 'Montaż okien i drzwi balkonowych', stanowiącą nowelizację...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Kwestia, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron, lecz ustalenia faktyczne. Stworzonych programów autorskich nie można uznać...
za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904/, jeżeli działalność twórcy...

VI SA/Wa 777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-17

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy oddala skargę Urząd...
. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm. dalej 'pwp') oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

września 1991 r. /Dz.U. 1993 nr 22 poz. 92/ nie obejmuje należności z wszelkich umów związanych z prawami na dobrach niematerialnych, ale jedynie tych spośród...
nich, które polegają na ustanowieniu prawa do użytkowania tych praw., Zapłata za przeniesienie danego prawa /np. sprzedaż patentu albo sprzedaż firmy i know-how w ramach sprzedaży...