Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 31/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

i ust. 7 Prawa budowlanego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w stanie faktycznym zgłoszenia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę albowiem jest ono wznoszone...
zarzucono jedynie naruszenie art. 29 ust. 1 pkt 23 oraz pośrednio art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, bez powiązania ich z naruszeniami art. 30 ust. 6 pkt 1 tej ustawy...

VI SA/Wa 2300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

przepisu art. 28 Prawa budowlanego stanowiącego podstawę interesu prawnego skarżącego. W konstrukcji pracy jeden z egzaminatorów stwierdził brak logiki i poprawności językowej...
na przepis art. 28 k.p.a., a nie na art. 28 Prawa budowlanego, gdyż ten ostatni nie wyłącza stosowania zasady wynikającej z art. 28 k.p.a. Skarżący szczególnie podkreślał...

II GSK 351/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

,, • sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, mimo jego wybudowania w 2009 r.,, • brak pouczenia z art. 5 ustawy - Prawo budowlane...
energetycznej dla budynku; budynek opisany w akcie winien posiadać taki dokument (art. 5 ust. 3-7 Prawa budowlanego),, • błędna jest treść oświadczenia wójta (str. 12 pkt 8...

VI SA/Wa 537/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

a także prawidłowe wskazanie naruszenia art. 28 prawa budowlanego, art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a., prawidłowe wskazanie art. 145 § 1 pkt 1lit. c...
dotyczących nieuprawnionego zarzutu jednego z egzaminatorów błędnego wskazania naruszenia art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz przepisów Ministra Infrastruktury z dnia 12...

II GSK 1291/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), utrzymujące w mocy...
kwietnia 2011 r.) jest złożenie go przez stronę postępowania. Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu...

VI SA/Wa 569/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 K.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), utrzymujące...
. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy...

VI SA/Wa 793/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia...
sformułowane jako niewłaściwe zastosowanie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie przyjętej w nim definicji...

VI SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a., art. 8 i art. 107 § 3 w zw. z art. 126 oraz art. 124 § 2 k.p.a. oraz art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego...
prawny wnioskodawcy (art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz oraz § 12 pkt 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r...

VI SA/Wa 222/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

przed zakończeniem egzaminu. W tym czasie mogła dokonać niezbędnej analizy pytania nr 112., - pytanie numer 113, które brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą - Prawo budowlane...
'., Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź 'B', oparta na art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)., Skarżąca udzieliła...

VI SA/Wa 1273/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-06

obowiązku przekazania tego dokumentu przez zbywcę dla nabywcy zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo budowlane w związku z art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 7 pkt...
7) ustawy prawo budowlane, a żaden przepis prawa nie nakazuje dokładnego opisywania świadectwa charakterystyki energetycznej w akcie notarialnym;, -dokonanie...
1   Następne >   +2   6